vannmåler

Er du husholdningsabonnent kan du velge om du vil ha målt eller stipulert forbruk. Med vannmålerkalkulatoren kan du se om det lønner seg med målt forbruk for deg. 

Næringsabonnenter og næringseiendommer  skal ha installert vannmåler og betale årsgebyrets forbruksdel etter målt forbruk.

Abonnenten skal foreta vannmåleravlesning i henhold til fastsatte frister og er ansvarlig for å sende avlest målerstand til kommunen. 

Avlesningskort sendes ut en gang årlig, før 4. termins fakturering (august/september). Avlesingen danner grunnlag for avregning av inneværende års a-konto, samt danner grunnlaget for kommende år.

Ved feil eller manglende avlesning kan kommunen stipulere vannmengden ved skjønn.

Registrere målerstanden her.

Vannmålerinstallasjoner skal utføres av et godkjent foretak, og vannmåleren skal installeres etter Norm for vannmålerinstallasjoner i Bergen kommune. Vi bestemmer type, plassering og størrelse på vannmåleren.

For eiendommer med flere bruksenheter (seksjonerte fleretasjes bygninger, blokker og lignende) forholder vi oss til en hovedmåler montert ved hovedinntaket før første koblingsledning.

Du er selv ansvarlige for årlig avlesning og forbruk. For å oppdage eventuelle lekkasjer tidlig er det lurt å lese av vannmåler jevnlig (uke eller måned).

Ønsker du å gå over til målt forbruk, må du fylle ut søknadsskjema til Bergen Vann.

Etter behandlet og godkjent søknad får du tilsendt en “Vannmålerpakke” med informasjon og alle skriv som er nødvendig for å få installert vannmåler. Bindingstid ved overgang til målt forbruk er ett år.

Entreprenørportalen
Bilde: Bergen Vann

Eksemplene viser anslått kostnad for ulike lekkasjer i ett år:

Vannkran som drypper:

 • langsomme drypp ca. 1 dråpe pr. sekund (ca. 7 m3 pr. år) = ca. kr 217,63
 • hurtig drypp (ca. 30 m3 pr. år) = ca. kr 932,70
 • renner tynt oppe og drypper nede (ca. 100 m3 pr. år) = ca. kr 3 109,-

Toalettcisterne som lekker:

 • når det kan ses ved nøye ettersyn (ca. 100 m3 pr. år) = ca. kr 3 109,-
 • når det kan ses (ca. 200 m3 pr. år) = ca. kr 6 218,-
 • når det er uro på vannoverflaten (ca. 400 m3 pr. år) = ca. kr 12 436,-

Ved utregning er det tatt utgangspunkt i gjeldende regulativsatser for målt forbruk.

Mistenker du feilmåling, kan du kontrollere tilnærmet nøyaktighet på vannmåleren slik:

 • Kalibrer for eksempel en 10 liters bøtte så nøyaktig som mulig ved å fylle opp et litermål 10 ganger. Merk av vannstanden på bøtten.
 • Steng av alt vannforbruket i huset. Sjekk at du ikke har lekkasjer!
 • Les av viserne på måleren som viser dl og liter og noter posisjonene.
 • Fyll opp bøtten til 10-litersmerket fra et egnet tappested.
 • Les av viserne på målerne på ny og noter registrert forbruk.

Dersom det registrerte forbruket er minst 5 % større (eller mindre) enn den oppfylte mengden, kan du  be om testing av vannmåleren.

Ønsker du å teste vannmåleren, må du gi skriftlig beskjed til Bergen Vann. Av brevet må det gå frem at du dekker alle kostnader ved testen hvis måleren viser seg å måle riktig.

Hvis testresultatene viser at måleren måler feil, vil kommunen dekke alle kostnader i forbindelse med testing, og betale tilbake/kreve etterbetaling for den prosentandel som måleren måler feil. Kommunen betaler tilbake/vil kreve tilbakebetaling for maksimum 3 år.

Måleren blir sendt til testing hos et privat foretak.

Måleren vil, uansett testresultat, bli skiftet ut som et forebyggende tiltak.

Vannmåler fjernavleses via radiokommunikasjon. Radiokommunikasjon er bygget på åpen standard (wMBus OMS).