Mobilpunkt Holbergsallmenningen (foto: Lars Ove Kvalbein)

Bildeling åpner for at flere kan bo i Bergen uten å eie egen bil. Ved å redusere antall biler i gatene, kan en frigi areal til nye sykkelveier eller andre bymiljøtiltak. Bymiljøetaten tilrettelegger for bildeling ved å reservere egne plasser som bildelingsaktører kan søke på. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjorde i 2022 en undersøkelse av effekten av bildeling i Bergen, der de fant at én bildelingsbil kan erstatte opptil 15 privatbiler.  Privatbilen står i ro over 95% av døgnet og har dermed en høy arealkostnad for parkeringsplassen den opptar. Ved å redusere Bergens bilpark kan man frigi store arealer til andre formål. 

Undersøkelsen viser også at brukere av bildeling kjører mindre enn de som har egen bil, til fordel for kollektiv, sykkel og gange. Hver biltur får en synlig direktekostnad, noe som fører til at brukeren i større grad vurderer nødvendigheten av å kjøre bil på den enkelte strekning.

Å tilrettelegge for bildeling er derfor et virkningsfullt virkemiddel for å oppnå de politiske målene i kommunens grønne strategi og byrådsplattformen om reduksjon av privatbilisme i Bergen. Når det blir færre biler i gatene, kan det frigitte arealet bli brukt til å utvikle et bedre bymiljø for opphold og transport for myke trafikanter.

 

Bergen kommune tilbyr ikke bildelingstjenester selv, men legger til rette for at bildelingsselskap kan operere i områder der det er stort press i gatenettet. Dette gjøres gjennom å reservere egne plasser i gatenettet i byen. Det er et premiss at aktørene ikke skal basere hele sin virksomhet på bruk av de offentlige plassene, men at de også må benytte seg av private parkeringsareal.

 

Bergen kommune har våren 2023 rundt 212 reserverte parkeringsplasser for  delebiler fordelt utover mobilpunkt og plasser i gatenettet. Bymiljøetaten arbeider kontinuerlig med å etablere flere nye reserverte plasser.

Plassene blir tildelt for ett år om gangen, og en må være en godkjent bildelingsaktør for å få mulighet til å bli vurdert ved tildeling.

Send søknad for å bli godkjent bildelingsaktør med tillatelse til å søke på reserverte parkeringsplasser til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Virksomheter som søker må være i overenstemmelse med definisjonen i boligsoneforskriften: «Organisasjoner/virksomheter som retter seg mot allmennheten og tilbyr en felles bilpark med det formål å tilrettelegge for sambruk av kjøretøy».

Mer om vurderingskriteriene og krav til søknad finner du her:

Spørsmål om godkjenningsordningen for bildeling i Bergen kan sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no.