Sosial, barnevern og integrering

Kommunen har ansvar for sosiale tjenester, barnevern og integrering. Det jobber mennesker med mange ulike fagbakgrunner for å ivareta disse oppgavene.

Sosialtjenesten

Sosialtjenesten skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, og forebygge sosiale problemer. Tjenesteytingen skal i størst mulig grad bidra til å gjøre den enkelte selvhjulpen. Det er fem sosialtjenester i Bergen. Disse inngår i NAV-kontorene i hver bydel.

Fagbakgrunn:

  • 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning, gjerne som sosionom, eller annen universitets- eller høgskoleutdanning.

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barnevernstjenesten har kontor i hver bydel med egen leder.

Fagbakgrunn:

  • barnevernpedag og/eller sosionom, men også vernepleiere med videreutdanning
  • miljøarbeidere med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere

Introduksjonssenteret for flyktninger

Hovedoppgaver er bosetting av flyktninger, drive introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger som bosettes i Bergen kommune, tolketjeneste, og administrere integreringstilskuddet kommunen mottar ved å ta imot flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. På Introduksjonssenteret jobber folk med ulik fagbakgrunn, men de fleste har høyere utdannelse. I Tolketjenesten er språk en viktig kompetanse.

Introduksjonssenteret er en byomfattende tjeneste med egen ledelse.

Les mer om Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig