Gå tilbake til:
Du er her:

Dette er Bergen brannvesen

Bergen brannvesen ledes av brannsjef Leif Linde og er Bergen kommunes brann- og redningstjeneste. Etaten utfører tjenester innen forebygging og beredskap mot branner og ulykker.

Bergen brannvesen er organisert under byrådsleders avdeling. I politiske spørsmål rapporterer brannsjefen til komité for miljø og byutvikling via byrådsavdelingen. Bergen kommune har 283 929 innbyggere pr. 4. kvartal 2019. Pr. 31. desember 2019 hadde Bergen brannvesen 289 ansatte. Disse utgjorde ved årsskiftet 289 årsverk.

Bergen kommune har samarbeidsavtaler med Samnanger, Osterøy og Vaksdal kommuner. Avtalene omfatter ansvar for både forebyggende oppgaver, feiing og ledelse av brann- og redningsberedskap i samarbeidskommunene.

Bergen brannvesen er administrasjonsbrannvesen for Vest brann- og redningsregion, et regionalt brannsamarbeid mellom 18 selvstendige brannvesen i regionen (pr. 1. januar 2020).

Årsmeldinger


Bergen brannvesens årsmelding 2020
Bergen brannvesens årsmelding 2019
Bergen brannvesens årsmelding 2018
Bergen brannvesens årsmelding 2017

Brannforebyggende avdeling


Brannforebyggende avdeling har 51 ansatte og består av to seksjoner, seksjon særskilt brannrisiko og seksjon boligbrannsikkerhet. Analyse blir ivaretatt av egne funksjoner i brannforebyggende avdelings stab, hvor det også er en nyansatt jurist.

Avdelingens målsetting er å forebygge branner og andre ulykker, og bidra til at alle som oppholder seg i Bergen kommune er trygge for brann. Spennvidden i det brannforebyggende arbeidet er stor. En av avdelingens sentrale oppgaver er å planlegge og utføre risikobaserte brannforebyggende aktiviteter overfor risikogrupper og risikoområder. Avdelingens ansatte utøver tilsyn i særskilte brannobjekter, brannteknisk saksbehandling, statistikkarbeid og analyse, formidler brannforebyggende og holdningsskapende informasjon, og utfører ikke minst feiing og tilsyn med fyringsanlegg og personsikkerhet i private boliger.

Beredskapsavdelingen


Beredskapsavdelingen består av 196 ansatte, hvorav 185 utrykningsmannskaper, samt personell i seksjon beredskap, seksjon fag og kompetanse, seksjon drift og seksjon deltidsstyrker. Den operative tjenesten har i Bergen kommune en minimumsbemanning på 37 heltidsmannskaper fordelt på seks brannstasjoner og på fire brigader i døgnvakt. Brannstasjonene er Bergen hovedbrannstasjon, samt stasjonene i Arna, Åsane, Sandviken, Fana og Laksevåg. Det er elleve etablerte fag- og driftsområder for viktige brann- og redningstjenester:

Fagområder

 • Redningsinnsats til sjøs (RITS)/RITS kjemikalie
 • USAR-gruppe
 • Oljevern
 • Redningsdykking
 • Tungberging
 • CBRNE (kjemikalievern)
 • Drone

Driftsområder

 • First Responder
 • Restverdiredning
 • Sjøsprøyte (brann- og redningsbåten Sjøbrand)
 • Bybane

110 Vest


110 Vest har ansvar for å ta imot nødtelefoner og utalarmere mannskaper, brannbiler og andre ressurser i 20 kommuner i Vestland fylke. 110-sentralen gir også faglig bistand og lederstøtte til innsatsledere i regionen ved behov. Bemanningen i 110-sentralen er fem vaktkommandører og ti alarmsentraloperatører fordelt på fem vaktlag, som går i tolv timers turnusordning. Driften av avdelingen er støttet av en helkontinuerlig teknisk bakvakt.   

IUA Bergen region


IUA Bergen region er et samarbeidsorgan som ivaretar deltakerkommunenes plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Bergen kommune er vertskommune for IUA Bergen region. Vertskommuneansvaret utøves av Bergen brannvesen, som blant annet står for den daglige driften av samarbeidsorganet. Tre kommuner i tidligere Sogn og Fjordane og 23 kommuner i tidligere Hordaland deltok i IUA Bergen region i 2019. På grunn av kommunesammenslåinger ble antall deltakerkommuner redusert til 20 ved inngangen til 2019.

Bergen brannvesen skal i henhold til IUA Bergen regions vedtekter være et kompetansesenter for regionen, og skal blant annet kunne gi faglige råd om beredskap til deltakerkommunene, samt kunne yte bistand også ved kommunale aksjoner ved akutt forurensning. IUA Bergen regions sekretariat er lokalisert ved Bergen hovedbrannstasjon.

IUA Bergen region dekker pr. 1. januar 2020 kommunene:
Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Gulen, Hyllestad, Kvam, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Solund, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Ledergruppen i Bergen brannvesen


Brannsjef Leif Linde
Varabrannsjef og leder beredskapsavdelingen Frode Bødtker
Leder brannforebyggende avdeling Janicke Larsen
Konstituert leder 110 Vest Arne Pettersen
Informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade
Leder HR og HMS-K Trond G. Knoop
Økonomileder Anja Jensen
Spesialrådgiver Susan Nordhagen Dahle