Dette er Bergen brannvesen

Bergen brannvesen ledes av brannsjef Janicke Larsen og er Bergen kommunes brann- og redningstjeneste. Etaten utfører tjenester innen forebygging og beredskap mot branner og ulykker.

Bergen brannvesen er organisert under byrådsavdeling for byutvikling. I politiske spørsmål rapporterer brannsjefen til utvalg for miljø og byutvikling. Pr. 1. januar 2023 hadde Bergen brannvesen 293 ansatte. Disse utgjorde ved årsskiftet 293 årsverk.

Bergen kommune har samarbeidsavtaler med Samnanger, Osterøy og Vaksdal kommuner. Avtalene omfatter ansvar for både forebyggende oppgaver, feiing og ledelse av brann- og redningsberedskap i samarbeidskommunene.

Bergen brannvesen er administrasjonsbrannvesen for Vest brann- og redningsregion KO, et regionalt brannsamarbeid mellom 18 kommuner i regionen (pr. 1. januar 2023).

Brannforebyggende avdeling


Brannforebyggende avdeling har 56 ansatte og består av to seksjoner, seksjon særskilt brannrisiko og seksjon boligbrannsikkerhet. Analyse blir ivaretatt av egne funksjoner i brannforebyggende avdelings stab.

Avdelingens målsetting er å forebygge branner og andre ulykker, og bidra til at alle som oppholder seg i Bergen kommune er trygge for brann. Spennvidden i det brannforebyggende arbeidet er stor. En av avdelingens sentrale oppgaver er å planlegge og utføre risikobaserte brannforebyggende aktiviteter overfor risikogrupper og risikoområder. Avdelingens ansatte utøver tilsyn i særskilte brannobjekter, brannteknisk saksbehandling, statistikkarbeid og analyse, formidler brannforebyggende og holdningsskapende informasjon, og utfører ikke minst feiing og tilsyn med fyringsanlegg og personsikkerhet i private boliger.

Beredskapsavdelingen


Beredskapsavdelingen består av 208 ansatte, hvorav 188 utrykningsmannskaper og 13 dagansatte. Avdelingen inkluderer personell i seksjon beredskap, seksjon fag og kompetanse, seksjon drift og seksjon deltidsstyrker. Den operative tjenesten har i Bergen kommune en minimumsbemanning på 37 heltidsmannskaper fordelt på seks brannstasjoner og på fire brigader i døgnvakt. Brannstasjonene er Bergen hovedbrannstasjon, samt stasjonene i Arna, Åsane, Sandviken, Fana og Laksevåg. Det er elleve etablerte fag- og driftsområder for viktige brann- og redningstjenester:

Fagområder

 • Redningsinnsats til sjøs (RITS)/RITS kjemikalie
 • USAR-gruppe
 • Oljevern
 • Redningsdykking
 • Tungberging
 • CBRNE (kjemikalievern)
 • Drone

Driftsområder

 • First Responder
 • Restverdiredning
 • Brann- og redningsbåten Sjøbrand
 • Bybane

110 Vest


110 Vest består av 21 ansatte og har ansvar for å ta imot nødtelefoner og utalarmere mannskaper, brannbiler og andre ressurser i 38 kommuner i Vestland fylke. 110-sentralen gir også faglig bistand og lederstøtte til innsatsledere i regionen ved behov. Bemanningen i 110-sentralen er fem vaktledere og femten alarmsentraloperatører. Det er todelt skift og man går tolv timers turnusordning, fire ansatte på dagtid og tre på natt. Det er etablert teknisk bakvakt ved større eller flere samtidige hendelser. 

110 Vest dekker nesten hele Vestland fylke med rundt 600 000 innbyggere. Det omfatter 33 brannvesen med til sammen 94 brannstasjoner. Bergen er vertskommune og har ansvaret for drift og administrasjon av sentralen. 

IUA Bergen region


IUA Bergen region KO er et samarbeidsorgan, som ivaretar deltakerkommunenes plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Bergen kommune er vertskommune for IUA Bergen region. Vertskommuneansvaret utøves av Bergen brannvesen, som blant annet står for den daglige driften av samarbeidsorganet. 

Det er 20 deltakerkommuner i IUA Bergen region. Bergen brannvesen skal i henhold til IUA Bergen regions vedtekter være et kompetansesenter for regionen, og skal blant annet kunne gi faglige råd om beredskap til deltakerkommunene, samt kunne yte bistand også ved kommunale aksjoner ved akutt forurensning. IUA Bergen regions sekretariat er lokalisert ved Bergen hovedbrannstasjon.

IUA Bergen region dekker kommunene:
Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Gulen, Hyllestad, Kvam, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Solund, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Ledergruppen i Bergen brannvesen


Brannsjef Janicke Larsen
Varabrannsjef og leder beredskapsavdelingen Frode Bødtker
Konstituert leder brannforebyggende avdeling Trond Grindheim
Avdelingsleder 110 Vest Christer Skei
Kommunikasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade
Leder HR og HMS-K Trond G. Knoop
Økonomileder Anja Jensen
Spesialrådgiver Susan Nordhagen Dahle