Bergen Vann er kvalitets- og miljøsertifisert

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøvirksomhet. Vi leverer rent vann til folk og fjord. For oss skal miljøhensyn og bærekraft være overordnede prinsipper.

Vi skal ha et ledende fagmiljø innenfor vår bransje, og være en mål- og løsningsorientert serviceorganisasjon. Vi skal ha fokus på effektiv og miljøriktig tjenesteproduksjon og kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for kvalitet og miljø.  

Bergen Vann er ISO-sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001:2015. Vannlaboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025.

Våre overordnede kvalitets- og miljømål er:

Som Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift er våre hovedmål at:

 • Vi skal dekke etterspørselen etter vann med god drikkevannskvalitet, og sikre trygg vannforsyning fra nedbørfelt via vannbehandling og transport fram til kran.
 • Vi skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår, og følge opp avløpsrensing slik at vi oppnår god økologisk vannkvalitet i sjøområdene. 
 • Vi skal, på vegne av kommunen bygge, eie, forvalte og utvikle VA-anleggene på en effektiv og bærekraftig måte, med livsløpsperspektiv, over 100 års levetid for nedgravde anlegg. 
 • Vi skal sikre en bærekraftig fornying av vann- og avløpssystemene slik at våre tjenester har en høy kvalitet og sikkerhet og tilfredsstiller aktuelle krav og kriterier.
 • Vi skal produsere og gjenvinne fornybar energi og øvrige ressurser for å redusere sektorens klimafotavtrykk.
 • Vi skal drive effektiv og korrekt saksbehandling, gi god og korrekt informasjon om våre tjenester og benytte digitalisering og innovative metoder der det gir merverdi.
 • Vi skal sikre god døgnkontinuerlig beredskap og arbeide målrettet for å redusere risiko.
 • Vi skal ha nulltoleranse for skader grunnet svikt i HMS.
 • Vi skal drifte og vedlikeholde våre anlegg effektivt og redusere energi- og kjemikalieforbruk.
 • Vi skal utøve vår virksomhet i samsvar med de krav som stilles i gjeldende lover og forskrifter, andre aktuelle krav, og krav fra våre myndigheter.
 • Vi skal være en serviceinnstilt og effektiv organisasjon, der publikum og kunder er fornøyd med standarden på tjenesten vi leverer og den behandlingen de får. 

Styrende dokumenter

Hovedplan for vannforsyning og hovedplan for avløp og vannmiljø beskriver strategiske valg for politisk og administrativ ledelse. Hovedplanene skal være styrende for prioritering av tiltak og videreutvikling av vann- og avløpsvirksomheten.