Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen Vann er kvalitets- og miljøsertifisert

Bergen Vann er et av landets ledende fagmiljø innen vårt område. Vi er en organisasjon med fokus på effektiv og miljøriktig tjenesteproduksjon og kontinuerlig forbedring.

Bergen Vann er kvalitets- og miljøsertifisert etter kravene i ISO 9001og ISO 14001.

Våre mål:

Som Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift er våre hovedmål at:

 • Vi skal dekke etterspørselen etter vann med god drikkevannskvalitet.
 • Vi skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår.
 • Vi skal, på vegne av kommunen, eie, forvalte og utvikle VA-anleggene på en effektiv og bærekraftig måte.
 • Publikum skal være fornøyd med standarden på den tjeneste vi leverer og den behandling de får når de møter oss som organisasjon.

Styrende dokumenter

Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan for avløp og vannmiljø er styrende dokumenter for prioritering av tiltak og videreutvikling av Bergen Vann. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp.

For å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på tjenestene våre vil vi:

 • Sikre de hygieniske barrierene i vannforsyningssystemet.
 • Videreutvikle overføringssystemene mellom vannbehandlingsanleggene.
 • Redusere vannforbruket gjennom aktiv lekkasjereduksjon.
 • Sikre transportsystemets funksjon ved planmessig fornying og oppgradering.
 • Oppgradere avløpsrenseanlegg til å møte nye rensekrav.
 • Utnytte ressursene i avløpsslammet ved produksjon av biogass og ved å bruke så mye som mulig av bioresten til gjødsel eller jordforbedring.
 • Ha fokus på korrekt og effektiv saksbehandling.
 • God kundehåndtering og kommunikasjon med omverden

Noen vesentlige miljøaspekter som vil bli fulgt opp og kontrollert av oss:

 • Energiforbruket i vannbehandlingsanleggene og utslipp fra prosessen.
 • Miljøpåvirkning av avløpslekkasjer og overløp, samt skader på ytre miljø forårsaket av overvann.
 • Påslipp til avløpsnettet av miljøgifter og oljeholdig avløpsvann.
 • Utslipp av avløpsvann fra renseanlegg, samt energi- og kjemikalieforbruk i renseprosesser.
 • Miljøpåvirkning ved bygging av nye anlegg.
 • Energiforbruk, avfallshåndtering og transport i tilknytning til kontorbygg.