Om Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett

Vi er pådriver for et innovativt og bærekraftig næringsliv. Avdelingen jobber for at Bergen skal ha et kulturtilbud av høy kvalitet hvor alle kan delta, og et variert idretts- og aktivitetstilbud.

Avdelingens ansvar 

Byrådsavdelingens øverste nivå er sekretariat for byråden for næring, kultur og idrett. Ansatte i byrådsavdelingen bruker fagkunnskap til å gi råd til byråden som så utformer satsinger og strategier basert på faglige råd og politiske satsingsområder. Byrådsavdelingen gjennomfører også vedtak fattet av byrådet og bystyret.

Næring og landbruk

Som pådriver for et innovativt og bærekraftig næringsliv i Bergen jobber vi for å bygge regionalt omdømme, tilrettelegge for flere arbeidsplasser, innovasjon, gründerskap og utvikling av nettverksorganisasjoner og næringsklynger. I tillegg legger vi til rette for bynært og urbant landbruk i Bergen. Avdelingen har også ansvaret for skjenke- og serveringsbevillinger.

Kultur 

Vi jobber for at Bergen skal ha et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet som alle kan delta i. Avdelingen legger til rette for og bidrar til videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom tilskuddsordninger til både det profesjonelle feltet, museer og kulturvern, samt amatørkultur, er kommunen en støttespiller for å sikre kulturbyens posisjon og attraktivitet. 

Idrett

Vårt mål er at flest mulig får et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø, både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Avdelingen har ansvar for drift av offentlige idrettsanlegg i Bergen kommune, samt tilskudd innen idrettsfeltet. 

Frivillighet 

I Bergen har vi et rikt organisasjonsliv som er med på å skape et godt liv for byens innbyggere. Kommunen ønsker å bidra til å videreutvikle frivillig sektor og være en forutsigbar samarbeidspartner for frivilligheten.

Vår organisering

Byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes, er byrådsavdelingens øverste politiske leder.

Kommunaldirektør Harm-Christian Tolden er byrådsavdelingens øverste administrative leder.

Seksjoner 

På øverste nivå er byrådsavdelingen delt inn i følgende seksjoner: Virksomhetsstyring og forvaltning, Økonomi, Analyse, Politiske saker (inkluderer fagfeltene idrett, frivillighet og tro og livssyn), Næring og landbruk, Kunst og kulturutvikling.

Etater 

Våre etater og resultatenheter er: Kulturetaten, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen byarkiv, Etat for idrett og Kontor for skjenkesaker.

Organisasjonskart

Se organisasjonskart for byrådsavdelingen

Vil du jobbe hos oss?

Du finner ledige stillinger på finn.no.