Tilrettelegger for folkevalgte

Bystyrets kontor sørger for at kommunens folkevalgte har tilstrekkelig informasjon om politiske prosesser, saker og beslutninger.

Bystyrets kontor er hovedansvarlig for folkevalgtopplæringen og skal sikre at de folkevalgte har kompetanse til å utføre sine verv på en god måte. Dette innebærer å gi folkevalgte innsikt i egne og andres roller og en felles forståelse for grunnprinsipper og kjøreregler i det politiske styringssystem. Kontoret informerer de folkevalgte om sine rettigheter og plikter, og påser at de til enhver tid får oppdatert informasjon.

Bystyrets kontor skal kartlegge hvordan de folkevalgte kjenner til og forstår ulike sider ved det politiske styringssystemet. De folkevalgte har selv ansvar for å ivareta og videreutvikle det politiske systemet, men som administrasjon for de folkevalgte har Bystyrets kontor et ansvar for at formelle regler og bestemmelser blir ivaretatt. Bystyrets kontor sørger også for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på.

Kontoret skal bidra til at de folkevalgte spiller en aktiv og synlig rolle i Bergen kommunes internasjonale arbeid og profilerer Bergen nasjonalt og internasjonalt.

Folkevalgtopplæringen har egne nettsider og du finner mer informasjon her.