Klart for å søke SFO- plass for kommende 1. trinnselever

Søk SFO-plass

Fra og med 20. april 2023 vil det være mulig å søke SFO-plass  for kommende 1. trinnselever.

  • Du søker SFO-plass i menypunkt “søknader” i Vigilo foreldreportal.  Vigilo fungerer best med Chrome-nettleser. Kort veiledning til Vigilo foreldreportal finner du i eget avsnitt.
  • Tilbud om plass: Når søknad er behandlet, mottar du varsel om tilbud SFO-plass. Dette tilbudet må besvares i Vigilo foreldreportal før plassen er endelig tildelt. Det er kun personer med foreldreansvar som kan søke og svare på et tilbud om SFO-plass. Alle varsler sendes til din digitale postkasse (Digipost eller Altinn). Dersom du ikke har opprettet digital postkasse, blir svar sendt med vanlig brev. Du kan også se status for søknad i Vigilo foreldreportal.

Dersom du har problemer med å søke eller svare via den digitale løsningen, ta kontakt direkte med SFO på din skole . Du kan også få hjelp hos Innbyggerservice

Søknadsfrist

Hovedopptak foregår om våren forut for nytt skoleår. Du kan søke plass når som helst i løpet av skoleåret.

Saksbehandling

Rektor ved den enkelte skole er ansvarlig for opptak. Vedtak om SFO-plass er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Skolen behandler søknaden så snart som mulig. Hvis skolen ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det er sannsynlig at du får svar.

Klagemulighet

Klage på enkeltvedtak (opptak, oppsigelse, endring av oppholdstid) kan påklages etter Forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes skolen. Klagefrist er 3 uker. Endelig klageinstans er den kommunale klagenemda i Bergen kommune.

Søk SFO-plass