Om oss

Etaten driver tilrettelagte botilbud, dag- og aktivitetstilbud og individuell oppfølging av mennesker som har problemer med å mestre hverdagen på grunn av psykiske problemer og rusavhengighet.

Vår organisering

Etaten ledes av etatsdirektør. Konstituert etatsdirektør er Øystein Bratvold.

De fleste tjenestene er organisert i fire bydelsvise avdelinger for psykisk helse.

Det er etablert i alt fire Mottaks- og oppfølgingssentre for rusavhengige (MO-sentre). Det er MO-senteret Gyldenpris, MO-senteret Nesttun og MO-senteret Wergeland og MO-senteret Eidsvåg. Tre av disse er organisert under de bydelsvise avdelingene. Bare MO-senteret Gyldenpris ligger direkte under etaten.

I organisasjonskartet finner du oversikt over hvilke enheter som sorterer under de forskjellige enhetslederne.

Vårt ansvar

Etat for psykisk helse og rustjenester skal følge opp enhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester. 

Kommunen skal gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet, arbeide for å forebygge og motvirke misbruk av alkohol og andre rusmidler og spre kunnskap om skadevirkningene av slik bruk. 

Vil du jobbe hos oss? 

I Etat for psykisk helse og rustjenester får du jobbe med utvikling av tjenester som er viktige bærebjelker i dagens velferdssamfunn. Et godt individuelt tilpasset og samordnet tilbud er viktig for å skape helse, trygghet og motivasjon til endring.  
Som ansatt i etaten kan du bli en bidragsyter. Du vil være del av et hektisk miljø som er i endring og utvikling. Nye tilbud og aktiviteter og tverrfaglig samhandling er noen av innsatsområdene. Hos oss jobber sosionomer, sykepleiere, psykologer og andre fagpersoner. Vi lyser ut ledige stillinger på finn.no.  

Våre satsingsområder 

Rehabilitering og skadereduksjon

Rusrelaterte problemer er et sammensatt problemområde. Mange rusavhengige personer vil i tillegg til avhengighetsproblematikk ha andre  problemer og lidelser i tillegg. Personer med omfattende rusproblemer vil i mange tilfeller trenge behandling og hjelpetilbud fra en rekke instanser samtidig. Vi arbeider kontinuerlig med å:

  • øke kunnskapsgrunnlaget om rusproblematikk i aktuelle tjenester
  • styrke den individuelle oppfølgingen av personer med rusproblemer
  • styrke helsetilbudet til personer med rusproblemer
  • utvikle fleksible arbeidstilbud og tilknytning til arbeidsmarkedet
  • styrke det boligsosiale arbeidet
  • samarbeide om tverrfaglig spesialisert behandling, både medikamentfri og legemiddelassistert rehabilitering
  • samarbeide med frivillige og ideelle lag og organisasjoner om å gi tilbud til personer som er i aktiv rus og som er i en rehabiliteringsfase