Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss - Etat for utbygging

Etat for utbygging har ansvar for gjennomføringen av nybygg og større rehabiliteringsprosjekter i regi av Bergen kommune og er en av Bergens største utbyggere.

Våre investeringsprosjekter utføres etter bestilling fra og i samråd med de ulike byrådsavdelingene, og inkluderer skoler, barnehager, sykehjem, idrettsarealer, kulturbygg, administrasjonslokaler og parkeringsanlegg.

Alle nye prosjekter som har en verdi over tre millioner kroner blir etatens ansvar å følge opp. Etaten vil også ha ansvaret for å få utarbeidet nødvendig reguleringsarbeid i tilknytning til prosjektene.

Bli kjent med oss

Vi har laget en kort film som gir deg et innblikk i hva vi jobber med:

Prosjektene våre

Sammen med de andre store utbyggere i Bergen kommune har vi gått sammen om en temaside som heter «Vi bygger Bergen». Under byggeprosjekter kan du få et overblikk over noen av prosjektene vi holder på med akkurat nå.

Samfunnsansvar

Etat for utbygging tar samfunnsansvar gjennom arbeidet vårt med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Vi stiller også krav til leverandørene våre lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger og ved å inngå inkluderende kontrakter. Vi følger også opp kommunens klima- og miljøstrategi.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Et overordnet mål er å gjennomføre sikre byggeprosjekter slik at vi minimerer risikoen for personskader. For å sikre arbeidstakere mot farer både i bygge- og driftsfasen, skal Bergen kommune sørge for at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av byggearbeid.

Etat for utbygging ivaretar formålet med byggherreforskriften, nemlig å unngå skader og ulykker hos arbeidstakerne på byggeplassen. For å oppnå dette legger vi vekt på å utarbeide forebyggende løsninger i alle faser av bygge- eller anleggsprosjektene våre, og foretar hyppige SHA-revisjoner og inspeksjoner.

Klima- og miljøstrategi

Etat for utbygging skal for alle nybygg- og rehabiliteringsprosjekt utarbeide et miljøprogram, som gir alle aktører et felles grunnlag for utvikling, prosjektering, bygging og drift av prosjektet ut fra overordnede klima- og miljømål.

Miljøprogrammet er basert på Klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017-2020. I denne planen er det vedtatt følgende føringer:

  • Energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 15 prosent innen 2020 og 25 prosent innen 2030 sammenliknet med 2015.
  • Alle nye bygg som bygges i Bergen kommunes regi skal ha minst passivhusnivå.
  • Alle rehabiliterte bygg skal bruke passivhuskomponenter der det er mulig, hensyntatt antikvariske verdier med mer.
  • I 2020 skal alle nye bygg ha nær nullutslippsnivå (alle bygg som ble vedtatt i økonomiplanen fra og med 2017).
  • Alle bygg i kommunal regi skal utarbeide klimagassregnskap, og minst 3 prosjekter skal sertifiseres med BREEAM i løpet av perioden.
  • Bergen kommune skal prøve ut solenergi der dette er hensiktsmessig.
  • Bergen kommune skal i nybygg og ved rehabilitering bygge med god miljøkvalitet og bruke mest mulig klimavennlige materialer.
  • Bergen kommune skal prøve ut fossilfri anleggsdrift på minst 3 ulike typer prosjekt i perioden fram mot 2020.