Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av klassekontakter og representanter til FAU. I denne forbindelse er det viktig at alle foreldre er godt informert om tillitsvalgtes oppgaver og at det legges vekt på kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige og inngå i vedtektene for FAU. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Besøk Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) for mer informasjon om FAU.  

FAU har egne vedtekter .

FAU deler ranselposter, innbydelser og erfaringsoverføring fra arrangementer på Google Drive .

FAU Krohnengen skole er registrert som forening med organisasjonsnummer 919 695 595 i Brønnøysundregistrene.

 

Videre på internett

Vedlegg