Handlingsplan mot krenkende atferd

Møhlenpris oppveksttun skole arbeider for at den enkelte elev skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen. Her finner du vår handlingsplan mot krenkende atferd.

I opplæringslovens §9 A-2 er elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø beskrevet. Her heter det: 

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.» 
Dette innebærer at skolen har ansvaret for å skape et godt læringsmiljø som fremmer den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling, helse og trivsel i skolehverdagen.  

Ved Møhlenpris oppveksttun skole har vi fokus på verdiene samhold, mangfold, ansvar, respekt og trygghet. Sammen utgjør de slagordet vårt SMART, og vi arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme disse verdiene i skolemiljøet.

Trygghet hos den enkelte elev bidrar til gode sosiale relasjoner i skolehverdagen. Det legges vekt på å skape et godt læringsmiljø i klassene, blant annet gjennom mål for hver måned, opplæring i sosial kompetanse, faddersamarbeid på tvers av trinnene og trivselslederprogram. Nettvett og holdningsskapende arbeid for å unngå nettmobbing er sentrale tema som også vektlegges. Det er fokus på forutsigbar og god klasseledelse og et høyt læringstrykk, der elevene er aktive i egen læring, samarbeider og setter ord på det de lærer.  

Møhlenpris oppveksttun skole har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering jf. Opplæringsloven § 9 A-3. Det er elevens opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende. 

I lenke under kan du laste ned skolens handlingsplan mot krenkende atferd