Kartleggingsprøver i lesing og regning for 1.trinn

I perioden 11. mars til 3. mai skal 1. trinn gjennomføre de nasjonale kartleggingsprøvene i lesing og regning. Kartleggingsprøvene er obligatoriske for alle elever i Bergen kommune.

Kartleggingsprøvene i lesing og regning er blokk-adaptive prøver. Det vil si at elevene får noen oppgaver som er felles for alle, og noen oppgaver som er tilpasset den enkelte elevs faglige nivå. 

Skolen skal legge til rette for at elevene opplever kartleggingssituasjonen slik at elevene skal oppleve mestring.

Kartleggingsprøvene i lesing og regning er obligatoriske for alle elever. Muligheten til fritak er derfor avgrenset. Rektor kan vurdere fritak for elever som allerede har:

  • Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning.
  • Enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.

Elever med enkeltvedtak skal ikke automatisk få fritak fra kartleggingsprøvene. Avgjørelse om fritak fra kartleggingsprøvene er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er rektor som innvilger fritak.

Elever som er syk på prøvedagen, eller som har annet fravær, skal få mulighet til å ta prøven i ettertid.

Sammen med annen informasjon om elevenes læring skal resultatene fra kartleggingsprøvene danne grunnlag for å tilpasse opplæringen. Etter kartleggingsprøvene er gjennomført vil foreldre til elever som trenger ekstra oppfølging få tilbakemelding om resultatene. De vil også få informasjon om hvilke tiltak skolen velger å bruke for å følge opp eleven. 

Følger dere vedlagt lenke, vil dere finne eksempeloppgaver slik at dere kan se hvordan oppgavene ser ut. https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-kp/

 

På Ny-Krohnborg skole blir kartleggingsprøvene gjennomført etter følgende plan:

Lesing: uke 11, 12 og 14

Regning: 15, 16 og 17