Lesekurs for alle!

Lesing er en fagovergripende grunnleggende ferdighet. Å mestre lesing er viktig for å trives på skolen! Derfor vil lesing alltid være et satsingsområde på Ny-Krohnborg skole.

Lesing er en grunnleggende og fagovergripende ferdighet. Elevens leseferdighet skal utvikles gjennom hele skoletiden. Fra begynneropplæringen hvor elevene bruker mye tid på å mestrer lyd og bokstav til 10.trinn som forventes å lese komplekse tekster. Skolens leseopplæring må derfor foregå både i og på tvers av de ulike fagene og må vare langt ut over den første leseopplæringen på småtrinnet. 

På Ny-Krohnborg skole leser elevene hver dag.  I perioder intensiverer vi leseopplæringen enda mer for alle elever 1.-10.trinn. Da har vi Lesekurs etter Hel-del-hel metoden av Vigdis Refsahl. Vi opplever at mange elever får en ekstra boost på lesingen sin når skolen har lesekurs. Lesekursene gjennomføres hvert semester, tre uker høst og tre uker vår.