Gå tilbake til:
Du er her:

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling. Vi har cirka 230 ansatte fordelt på åtte avdelinger som jobber med arealforvaltning innen plan, bygg og oppmåling.

Vi tilrettelegger for et tjenlig transportsystem, en aktiv næringsutvikling og et klimavennlig utbyggingsmønster. Vi tilbyr også kart og geografisk informasjon av høy kvalitet. Vår visjon er å gjøre Bergen aktiv og attraktiv. 

Etatsdirektør er Mette Svanes

Telefon 995 11 731, e-post mette.svanes@bergen.kommune.no

 

Organisasjonskart Plan- og bygningsetaten

 

Kommunikasjon

Avdelingen har ansvar for at det blir gitt god og lett tilgjengelig informasjon om etatens arbeid, tjenester og pågående planer.

Videreutvikling av våre digitale tjenester står også sentralt, for eksempel selvbetjeningsløsninger som Innbyggerhjelpen. Det er også vårt ansvar å bidra til god samhandling internt og mot andre etater. Avdelingen er første instans for gjennomgang av innkomne byggesøknader. Vi besvarer også innsynsforespørsler.

Etatens kundesenter inngår i avdelingens ansvarsområde. Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate 12 er åpent alle hverdager.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak i Bergen, vil ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter være stengt fra og med mandag 8. februar inntil videre. 

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00, telefonnummer 55 56 63 10. 

 

Kundesenteret tilbyr 15 minutter gratis veiledning i byggesaksspørsmål. Dette gjelder generell, muntlig veiledning. Grunnet koronasituasjonen kan vi for tiden ikke ha veiledning i våre veiledningsrom i Autogården, men vi kan gi deg veiledning via telefon. Avtale om 15 minutters muntlig veiledning bestilles via Plan- og bygningsetatens kundesenter 55 56 63 10. Her oppgir gu gårds- og bruksnummer, hva saker gjelder og mobilnummer du kan nås på. Kundeveileder vil da ta kontakt. 

Foretrekker du i stedet generell veiledning pr. e-post? Send da e-post med samme innhold som ovenfor til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Vi tar besvarer også innsynsforespørsler i plansaker og byggesaker, e-post arkiv.byggesak@bergen.kommune.no.   

Avdelingsleder: Arne Magne Håvardstun, e-post arne.havardstun@bergen.kommune.no  

Pressehenvendelser:

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Langeland Matre, telefon 408 13 067

e-post elisabeth.matre@bergen.kommune.no

 

Byggesak

Avdelingen har ansvar for å behandle alle innsendte byggesøknader i samsvar med lover, forskrifter og vedtatte planer. Vi har forhåndskonferanser med tiltakshavere og søkere for å avklare rammer og innhold i tiltaket. Vi er bidragsytere innenfor byggesaksfeltet både for kommunen og innbyggerne i kommunen. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner, hvor hver seksjon behandler alt av byggesaker innenfor sitt geografiske område (nord, sør og midt).

Avdelingsleder: Sylvi Søvik Wathne, e-post sylvi.wathne@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder sør: Trond Haugen, e-post trond.haugen@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder midt: Kathrine Ve, e-post

kathrine.ve@bergen.kommune.no

Seksjonsleder nord: Glenn Kristensen, e-post glenn.kristensen@bergen.kommune.no  

 

Byplan

Vi tilrettelegger for en grønn og kompakt by.

Avdelingen utreder og fremmer reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering) som kommunen selv er initiativtaker til. Vi har også ansvar for saksbehandling av private reguleringsforslag. 

Avdelingen har en egen seksjon for kommuneplan, som har ansvar for å utarbeide overordnete arealplaner og strategiplaner, samt temautredninger knyttet til disse. Temautredningene gjelder både areal og transport.

Vi skal også koordinere og samle byutviklingsstatistikk omkring tema som befolkning, boligbygging, næring, arbeidsplasser, sosial og teknisk infrastruktur, arealbruk, transport og forurensing. 

Avdelingsleder: Aslaug Aalen, e-post

aslaug.aalen@bergen.kommune.no

Seksjonsleder offentlige planer: Laila Rosseland, e-post laila.rosseland@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder private planer sør: Gudrun Søreng, e-post gudrun.soreng@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder private planer nord: Stein Hustveit, e-post stein.hustveit@bergen.kommune.no

Seksjonsleder kommuneplan: Mette Iversen, e-post mette.iversen@bergen.kommune.no

 

Bybanen og Miljøløftet

Avdelingen har som hovedansvar å planlegge den videre utviklingen av bybanenettet i Bergen, med byggetrinn 5 til Åsane.

I tillegg har avdelingen ansvar for å ivareta Bergen kommunes forpliktelser i Miljøløftet, og vi koordinerer vårt bidrag i planleggingen av alle andre infrastrukturprosjekter som gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune. Til grunn i Miljøløftet ligger byvekstavtalen som Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (nå Vestland) og staten ble enige om mai 2017.

Avdelingsleder: Rune Herdlevær, e-post rune.herdlevaer@bergen.kommune.no

Mer informasjon om Miljøløftet finner du her: https://miljøløftet.no/

 

Kart og oppmåling

Avdelingen har oppgaver knyttet til eiendomsdannelse, fradelingssaker, oppmålingsforretninger og seksjoneringssaker. Vi sikrer også drift, vedlikehold og utvikling av kommunens kartbaser og geodatabaser, blant annet vedlikehold av eiendomsregister og planregister.

Vi har ansvar for tildeling av nye adresser og behandling av saker om steds- og gatenavn, samt refusjonssaker etter plan- og bygningsloven kapittel 18. I tillegg har vi ansvar for kommunens geografiske informasjonssystemer (GIS), både systemer rettet mot publikum og intern saksbehandling. Avdelingen er delt inn i fire seksjoner.

Avdelingsleder: Jan Erik Førde, e-post

jan.forde@bergen.kommune.no

Seksjonsleder GIS og plandata: Knud Hillers, e-post knud.hillers@bergen.kommune.no

Seksjonsleder kart og matrikkel: Sveinung Kjellevoll, e-post sveinung.kjellevoll@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder oppmåling: Gjertrud Hansen, e-post gjertrud.hansen@bergen.kommune.no  

Seksjonsleder deling og seksjonering: Vivian Skaflestad, e-post vivian.skaflestad@bergen.kommune.no

 

Juss og tilsyn

Avdelingen behandler klager i plansaker og byggesaker, og bistår øvrige avdelinger i Plan- og bygningsetaten med juridiske råd og veiledning. Vi behandler også saker vedrørende kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Vi har ansvar for tilsyn i byggesaker og oppfølgning av mulige ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven.

 

Avdelingsleder: Ulf Sæterdal, e-post

ulf.saeterdal@bergen.kommune.no 

Seksjonsleder tilsyn: Kari Arnetveit, e-post

Kari.Arnetveit@bergen.kommune.no 

Seksjonsleder juridisk: Vivian Ruth Meyer, e-post

vivian.meyer@bergen.kommune.no

Prosjektleder for ulovlighetsoppfølging, Veronica Fosse, e-post: 

Veronica.Fosse@bergen.kommune.no

 

 

HR og økonomistyring

Avdelingen har ansvar for drift og utvikling av økonomi, lønn og HR-funksjonen slik at vi til enhver tid understøtter etatens utvikling.

Dette inkluderer

    • helhetlig personalpolitikk - lønns- og personalforvaltning, organisasjons- og kompetanseutvikling, HMS
    • virksomhetsstyring - rapportering, regnskap, budsjett og prognoser, analyser og internkontroll, innkjøp
    • gebyrregulativ og fakturering av gebyrer

 

Avdelingsleder: Kjersti Minde Cushing, e-post kjersti.cushing@bergen.kommune.no