Informasjon om FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 

. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Ved Ulsmåg skole er det 5 representanter per trinn. I tillegg er det to trinnkontakter per trinn.

Leder i FAU kan kontaktes på ulsmagfau@gmail.com

Mer om FAU-ordningen 

FAU på Ulsmåg skole

ARRANGEMENTSGRUPPEN 
Lage arrangementer som skaper godt skolemiljø, som byttedagen som arrangeres i starten av november.

17. MAI-KOMITEEN
Arrangeres av tredje trinn. Overskudd fordeles 60 % til arrangør. De resterende 40 % fordeles på de andre trinnene utenom syvende trinn. Neste skoleårs første trinn får syvende trinn sitt overskudd. 17. mai-gruppen har ansvar for å handle inn premier til 17. mai. Tredje trinn tar ansvar for sponsorpremiene. Formålet med gruppen er ellers å vurdere om noe kan endres vedrørende 17. mai-feiringen på Ulsmåg Skole.

SKOLEMILJØ
Har ansvar for skolemiljø, trivselsundersøkelser, kvalitetsoppfølging og samarbeid med trinnkontakter. Trinnkontaktgruppen skal være et bindeledd mellom trinnkontaktene og FAU. Gruppen skal også bidra til at trinnkontaktene får nødvendig informasjon, slik at de kan gjøre en god jobb.

UTEGRUPPEN
Utegruppen arbeider for en sikker skolevei, og et trygt og hyggelig skoleområde. Har også ansvar for natteravnene.

KLUBBEN
Gruppen drifter dette tradisjonsrike tilbudet for elever på 4.-7. trinn. Det foreldre fra disse trinnene som stiller som vakter. 

ARBEIDSUTVALGET
Ledergruppen består av leder, nestleder og kasserer.

  • NESTLEDER
    Nestleder er fast referent og stiller på alle FAU-møter. Nestleder vil blir leder i FAU påfølgende år.
  • KASSERER
    Kasserer velges blant vararepresentanter, og sitter normalt to år.

IKT-GRUPPEN
IKT har ansvar for drifting av nettside, Facebook-side, tilganger til arkiv og kommunikasjon, samt digital kommunikasjonsflyt innad i FAU.