Gruppebilde
Bystyret 2023-2027
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Oppgaver og ansvar

Bystyrets hovedoppgave er å vedta overordnede mål, utvikle langsiktige strategier for kommunens virksomhet og sikre at vedtak følges opp via tilsyn og kontroll.

Bystyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. I tillegg til å vedta langsiktige strategier for kommunen, vedtar bystyret hver høst budsjett og økonomiplan for det kommende år. Bystyret har også som oppgave å se til at bystyrets vedtak iverksettes, følges opp og vurdere resultatene via tilsyn og kontroll.

1. Vedta budsjett og økonomiplan
Bystyret har det øverste økonomiansvaret når midler skal fordeles. Hver høst legger byrådet frem et forslag til budsjett for det kommende år. Busjettet vedtas i bystyrets desembermøte på grunnlag av bystyrekomieenes og partigruppenes arbeid med byrådets forslag.

2. Fastsette overordnede mål og utvikle langsiktige strategier
Bystyret skal legge retningslinjene for kommunens virksomhet. Det er bystyret som vedtar styringssystem, hvordan kommunen skal organiseres og hvordan tjenestene til innbyggerne skal produseres. Noen av bystyrets oppgaver er bestemt ved lov. Det viktigste eksempelet på dette er Plan- og bygningsloven, som pålegger kommunen å ha en løpende kommuneplanlegging for å samordne utviklingen innen kommunen. Ansvaret for kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner er lagt til bystyret, og kan ikke delegeres til noen andre.

3. Drive tilsyn og kontroll
Bystyret har ansvar for å føre tilsyn med den kommunale forvaltningen. Bystyret skal se til at vedtak blir fulgt opp og at virksomheten drives i tråd med regelverk, vedtak og avtaler. Bystyret har rett og plikt til å kreve nødvendig informasjon for å kunne utøve kontrollansvaret. Som et ledd i dette arbeid behandler bystyret kommunens årsmelding samt kontrollerer og vedtar de kommunale regnskapene. Den største del av tilsyn og kontrollarbeidet utføres av kontrollutvalget og bystyrekomiteene.

4. Bystyret i en parlamentarisk styringsmodell
Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Etter et kommunevalg har nyvalgt ordfører plikt til, på vegne av bystyret, å gi byrådsleder i oppdrag å danne et byråd. Noe forenklet kan vi si at byrådet fungerer som regjering, mens bystyret fungerer på samme måte som Stortinget.

5. Innbyggerforslag
Bystyret tar stilling til et innbyggerforslag i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven § 12-1.