Gå tilbake til:
Du er her:

Oppgaver og ansvar

Bystyreutvalgene avgir innstilling i saker som skal vedtas i bystyret. Utvalgene avgjør også enkelte saker. I tillegg har de en viktig oppgave med tilsyn og kontroll.

Bystyret fordeler arbeidet mellom fem utvalg

Bystyret velger medlemmer til fem utvalg. Det er fire fagutvalg:

 • Utvalg for finans, kultur og næring (UFKN)
 • Utvalg for barnehage, skole og idrett (UBSI)
 • Utvalg for helse og sosial (UHSO)
 • Utvalg for miljø og byutvikling (UMBY)

I tillegg er det utvalg for fullmakter og politisk styringssystem (UFPS).

Forretningsutvalget avgjør hvilket utvalg som skal innstille til bystyret. Bystyreutvalgene innstiller i de fleste sakene som behandles i bystyret, men både UMBY og UHSO har avgjørelsesmyndighet innen enkelte saksområder.

Bystyreutvalgene har 15 eller 17 medlemmer.

Utvalg for fullmakter og politisk styringssystem består av gruppelederne i bystyret og ordfører og har 12 medlemmer.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i utvalgene finner du her.

Utvalgsmøtene holdes stort sett én gang i måneden og er åpne for publikum. Møtene avholdes vanligvis de første arbeidsdagene i måneden, og starter vanligvis kl. 16.00. I starten av møtene er det mulig for publikum å komme med muntlige innlegg til saker som står på sakskartet.

Les mer om dette ved å klikke på lenken om muntlige innlegg under. Utvalgsmøtene starter med muntlige spørsmål hvor utvalgets medlemmer kan stille spørsmål til fagbyrådene. Deretter behandles ordinære saker.

Ansvarsområder og oppgaver for de fire fagutvalgene:

 • Avgi uttalelser i saker som forelegges utvalget av byrådet eller andre organer.
 • Avgi innstillinger til bystyret i løpende saker, eventuelt avgjøre saker hvor utvalget har beslutningsmyndighet.
 • Føre overordnet tilsyn og kontroll med de etater/bedrifter/virksomheter som hører under vedkommende utvalg saksfelt, og påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende bestemmelser.
 • Ta opp saker overfor byrådet innenfor eget ansvarsområde.
 • Avgi innstilling om det årlige budsjettforslaget og om eventuelle overskridelser på det vedtatte budsjettet.
 • Bystyreutvalgene skal legge til rette for en løpende dialog med innbyggerne, lokale organisasjoner og sammenslutninger. Utvalgene velger selv hvordan de skal ivareta dette, f.eks. gjennom møter i bydelene, folkemøter o.l.

Ansvarsområder og oppgaver for utalg for fullmakter og politisk styringssystem:

 • Avgi innstillinger til bystyret i saker som omhandler politisk og administrativ styringsstruktur, fullmakter og reglement for bystyrets organer, lokaldemokratispørsmål, spørsmål om kommunal styringsform og evalueringer av det politiske styringssystemet.
 • Følge opp bystyreutvalgenes arbeid med politisk tilsyn og kontroll og årlig evaluere det politiske tilsynet.
 • Treffe avgjørelse vedrørende folkevalgtopplæring.