Om utvalg for barnehage, skole og idrett

Utvalget har det politiske ansvaret for oppgaver innenfor områdene barnehage, skole og idrett.

Medlemmer i utvalg for barnehage, skole og idrett

Møtekalender

Utvalgets fagfelt

  • Kommunens politikk knyttet til utviklingen innenfor utdannings- og barnehagefeltet
  • Idrettsanlegg og tilrettelegging av idrettsaktiviteter
  • Andre politiske saker som gjelder barn og unges oppvekstsvilkår

Politisk tilsyn
Politisk tilsyn innen utvalgets ansvarsområde utøves i hovedsak ved behandling av tertialrapporter, byrådets årsmelding og gjennom muntlige og skriftlige spørsmål til byrådet. I tillegg får utvalget jevnlige rapporter fra byrådet innen enkelte saksfelt som utvalget har ansvar for.

Følgende avdelinger, etater og virksomheter ligger inn under utvalgets ansvarsområde:

Byrådsavdelingen for barnehage og skole:

  • Etat for barnehage
  • Etat for skole
  • Etat for spesialpedagogiske tjenester

Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett

  • Etat for idrett

Møter og aktiviteter
Utvalget har møte én gang i måneden. Se utvalgets møteplan her.
Her finner du også sakslister, lenker videre til saker på kartet og saker som har vært til behandling.

Alle utvalgets møter er åpne for publikum. Det er mulig å holde et muntlig innlegg til en sak på sakskartet i begynnelsen av møtet. Dette må i så fall meldes til Bystyrets kontor innen kl. 12.00 dagen før møtedagen. Møtene holdes i Litteraturhuset, møterom ‘Alver’.

Utvalget drar også på befaring i en del av sakene. I tillegg arrangerer utvalget seminarer og konferanser om ulike tema.

Byrådsleders møterett og møteplikt
Byråder skal være tilstede i møter ved behandling av saker de har ansvar for. Et utvalg kan innkalle ansvarlig(e) byråd(er) til møte i utvalget for å redegjøre for saker, dersom utvalgsleder eller en tredjedel av utvalgsmedlemmene krever det.

Skriv til oss