Om utvalg for miljø og byutvikling

Utvalget har ansvar for det omfattende feltet byutvikling. Utvalget er kommunens faste utvalg for plansaker og har beslutningsmyndighet i klagesaker etter Plan- og bygningsloven.

Medlemmer i utvalg for miljø og byutvikling

Møtekalender

Utvalgets fagfelt:

 • arealpolitikk
 • boligpolitikk
 • klima- og miljøspørsmål
 • samferdsel
 • parker, grønnstruktur og friluftsliv
 • kulturminneforvaltning
 • vannforsyning
 • avløpshåndtering

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i:

 • alle saker etter plan- og bygningsloven som fremmes med innstilling fra byrådet, og hvor myndigheten ikke er tillagt bystyret
 • klagesaker etter plan- og bygningsloven (jf § 1-9), med følgende unntak: klagesaker som er vedtatt skal behandles av bystyret eller annet organ og klagesaker som er delegert til byrådet

Politisk tilsyn
Politisk tilsyn innen utvalgets ansvarsområde utøves i hovedsak ved behandling av tertialrapporter, byrådets årsmelding og gjennom muntlige og skriftlige spørsmål til byrådet.

Følgende etater, virksomheter og enheter ligger innunder utvalgets ansvarsområde:

 • Bymiljøetaten
 • Plan- og bygningsetaten
 • Klimaetaten
 • Bergen brannvesen
 • Byantikvaren
 • Bergen Vann
 • Byarkitekten

Møter og aktiviteter

Utvalget har møte én gang i måneden. Se utvalgets møteplan her.
Her finner du også sakslister, lenker videre til saker på kartet og saker som har vært til behandling.

Alle utvalgets møter er åpne for publikum.

Utvalget har faste formøter to dager før de ordinære møtene. I disse møtene kan parter som har interesser i en av sakene på sakskartet, få legge frem sitt syn muntlig for utvalgets medlemmer. Ønske om muntlig innlegg til en sak, må meldes til Bystyrets kontor innen klokken 12.00 dagen før formøtedagen.

Utvalget drar også på befaring i en del av sakene. De som er part i disse sakene blir varslet på forhånd.

Byrådsleders møterett og møteplikt
Byråder skal være tilstede i møter ved behandling av saker de har ansvar for. Et utvalg kan innkalle ansvarlig(e) byråd(er) til møte i utvalget for å redegjøre for saker, dersom utvalgsleder eller en tredjedel av utvalgsmedlemmene krever det.

Skriv til oss