Forvaltningsrevisjon av brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Utfordringene med BPA-ordningen er bekreftet gjennom kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning som gjør at praktisk bistand til personer med funksjonsnedsettelser kan gis av assistenter i og utenfor hjemmet og styrt av brukeren selv. Kommunene har ansvar for å tildele tjenester organisert som BPA til brukere som har rett på dette.

BPA er et område som har vært mye diskutert og det har blitt stilt spørsmål ved om ordningen har fungert som ønsket. Det har vært et forventningsgap mellom de rettslige reguleringene for BPA og forventningene til hva som er mulig å oppnå av tjenester innenfor rammene av ordningen. Dette var også en viktig årsak til at regjeringen i 2019 oppnevnte et utvalg som nylig leverte en NOU der det er sett nærmere på ordningen og hvordan den kan forbedres.

Bystyret ba kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon av ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA), med sikte på å kartlegge hvordan Bergen kommune praktiserer den.

Kontrollutvalget skal behandle rapporten som kommunens forvaltningsrevisor Deloitte AS har utarbeidet, i sitt møte 19. februar

Revisors funn:

  • Bergen har færre brukere av BPA per 1000 innbyggere sammenlignet med andre store kommuner, men brukerne er tildelt et høyere timetall per uke.
  • Saksbehandlingsfrister blir ikke alltid overholdt.
  • Vedtak begrunnes ikke alltid tilstrekkelig.
  • Det forekommer at vedtak begrunnes med utgangspunkt i kommunens normer.
  • Studenter med omfattende hjelpebehov faller mellom flere offentlige ordninger og mottar ikke tilstrekkelig assistanse i sin studenthverdag.
  • Kommunen har ikke oversikt over hvor mange av BPA-brukerne som er studenter.
  • Kommunens nettsider har ikke tilstrekkelig informasjon om BPA, og informasjonen er til dels misvisende.

Svært interessant og til dels kritisk rapport

- Dette er en svært interessant og til dels kritisk rapport, sier leder av kontrollutvalget Henning Warloe. Rapporten bekrefter en del av de bekymringsmeldingene som har kommet fra brukergrupper og enkeltpersoner som har erfaring med Bergen kommunes praksis når det gjelder BPA. Det framgår blant annet at kommunen benytter et strengere regelverk med mindre grad av skjønn enn det nasjonale veiledere gir rom for. At antall brukere av BPA i Bergen er mye lavere enn i sammenlignbare kommuner, kan henge sammen med dette. Forhåpentligvis gir rapporten og dens anbefalinger et godt grunnlag for å forbedre mange sider ved BPA-ordningen i Bergen kommune, sier Warloe.

Les dokumentene i saken

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen