RSS

Revisjonsrapporter

Forvaltningsrevisjon – Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjenester under pandemien

Den siste delrapporten om tjenester til sårbare grupper under covid-19 viser at også helsestasjonene, skolehelsetjenesten og jordmortjenestene ble påvirket av pandemien, med følger for brukerne.

Sårbare barn og eldre under pandemien – tre nye forvaltningsrevisjonsrapporter

De tre nye rapportene omhandler hjemmebaserte tjenester og aktivitetstilbud til eldre, spesialpedagogiske tjenester og barnehager.

Forvaltningsrevisjon om elevenes læringsutbytte og læringsmiljø under covid-19-pandemien

Hvordan har covid-19-tiltakene påvirket læringsutbyttet og læringsmiljøet til grunnskoleelevene i Bergen? Undersøkelsen som Deloitte har utført for kontrollutvalget har noen av svarene.

Forvaltningsrevisjon - tjenester til utviklingshemmede under pandemien

Den sjette delrapporten om tjenester til sårbare grupper under covid-19-pandemien er levert. Denne rapporten handler om hvordan tjenester til utviklingshemmede har fungert under pandemien.

Forvaltningsrevisjon om ansattes arbeidssituasjon under pandemien

Hvordan har covid-19-tiltakene påvirket de ansatte i Bergen kommunes arbeidssituasjon? Undersøkelsen som Deloitte har utført for kontrollutvalget, har noen av svarene.

Tre nye rapporter om tjenester til sårbare grupper under pandemien

Hvordan har tjenestetilbudet til sårbare grupper fungert under pandemien? Tre nye forvaltningsrevisjonsrapporter er klare. Disse omhandler tjenestene i sykehjemmene, barneverntjenesten og boligetaten.

Forvaltningsrevisjon om psykisk helse- og rustjenesters håndtering av pandemien

Den andre delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien handler om hvordan tjenestetilbudet innen psykisk helse- og rustjenester har fungert under pandemien.

Forvaltningsrevisjon om sosiale tjenesters håndtering av pandemien

Den første delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien handler om hvordan sosiale tjenester har fungert for sårbare grupper.