Gå tilbake til:
Du er her:

Forvaltningsrevisjon av klima- og miljøtiltak

Deloitte har foretatt revisjon av Bergen kommunes klima- og miljøtiltak.

“Det er behov for at Bergen kommune styrker det systematiske arbeidet med klima og miljø i hele organisasjonen”, skriver revisor Deloitte i forvaltningsrevisjonsrapporten som står på sakskartet til bystyrets møte 26. oktober.

Bakteppet for kontrollutvalgets bestilling av denne forvaltningsrevisjonen var byrådets klimasatsing «Grønn strategi» fra 2016 som vedtok at Bergen kommune innen tre år skulle redusere klimagassutslipp med 30 prosent sammenlignet med utslippene i 1991.

Med henvisning til at klimagassutslippene i 2020 var 11 prosent over utslippene i 1991, sier kontrollutvalgsleder Henning Warloe:

  • Klimamålsettingene og klimaplanene er noe av det mest «politiske» man har i Bergen kommune. Det er forstemmende å lese at mange kommunale ledere sier de er usikre på hvordan klimamålene og tiltakene skal gjennomføres.

Rapporten er omfattende, og den tar for seg tre viktige problemstillinger:

  • I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å nå overordnede klima- og miljømål?
  • I hvilken grad oppfyller kommunens planverk statlige føringer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning?
  • I hvilken grad følger Bergen kommune opp egne mål og tiltak knyttet til klima- og miljøkrav i anskaffelser?

Revisors funn

Når det gjelder system og rutiner for å nå overordnede klima- og miljømål skriver revisor blant annet at roller og ansvar knyttet til oppfølging av mål og tiltak i Grønn strategi ikke er tydelig plassert. Videre gjør målkonflikter og mange ulike mål det utfordrende å prioritere klima- og miljøtiltak. Deloitte påpeker at det ikke blir gjennomført risikovurderinger knyttet til måloppnåelse av klima- og miljøtiltak. Deloitte peker også på at det ikke blir rapportert jevnlig på alle kommunes klima- og miljømål og -tiltak, og derfor er det en risiko for at kommunens ledelse mangler kunnskap om avvik og utfordringer som kan påvirke måloppnåelsen.

Når det gjelder ivaretakelse av statlige føringer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, skriver Deloitte at Bergen kommune har satt ambisiøse mål for utslippsreduksjoner, effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Likevel påpeker Deloitte blant annet følgende: 

  • Kommunens planer gir ikke informasjon om energisystem eller energiforsyning, og informasjon om energiforbruk er utdatert. 
  • Kommunens planer omfatter ikke fremskrivninger av forventet etterspørsel etter energi og forventet ny energiproduksjon.
  • Kommunens planer inneholder ikke en vurdering av kostnadene knyttet til tiltak og virkemidler, og om disse er kostnadseffektive sammenlignet med andre tiltak.

Når det gjelder klima- og miljøkrav i anskaffelser, har Deloitte funnet at det ikke foreligger rutiner eller prosedyrer for å følge spesifikt opp klima- og miljøkrav i kontraktene. Stikkprøvegjennomgang viser at det er stor variasjon i hvilke krav som stilles i anskaffelser, og kommunen har i varierende grad fulgt opp at leverandør etterlever klima- og miljøkravene som er stilt i kontraktene.

Rapporten og bystyresakens dokumenter kan du lese her.

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen