Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av bystyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på dets vegne. Utvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalget er direkte underlagt bystyret og skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på bystyrets vegne. Rammene for kontrollutvalgets virksomhet fremgår av kommuneloven kap. 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, samt et eget reglement vedtatt av bystyret 22.04.2020.   Her finner du kontrollutvalgets reglement.

Kontrollutvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen utføres gjennom revisors arbeid, herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og gjennom kontrollutvalgets egne undersøkelser.

Kontrollutvalget består av ni medlemmer og ni varamedlemmer valgt av bystyret. Utvalgets leder og nestleder er medlemmer av bystyret. Oversikt over medlemmer:   Medlemmer av kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. 

Møteplan for kontrollutvalget finner du ved å klikke på lenken under. Gjennom å klikke deg videre inn på hvert møte finner du saksdokumenter og protokoller. Møteplan for kontrollutvalget  

Kontaktinformasjon til kontrollutvalgets sekretariat:
Eli Merete Velle, leder, 99 22 65 94