Gå tilbake til:
Du er her:

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av bystyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på dets vegne. Utvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget er valgt av bystyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på dets vegne. Rammene for kontrollutvalgets virksomhet fremgår i kommunelovens kapittel 23, med tilhørende forskrift om kontrollutvalg og revisjon (F17.06.2019 nr 904 ) og i et eget reglement for kontrollutvalget i Bergen kommune vedtatt av bystyret 22.04.20

Kontrollutvalget skal videre påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalgets tilsyn med forvaltningen utføres gjennom revisors arbeider, herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og gjennom kontrollutvalgets egne undersøkelser.

Kontrollutvalget er direkte underlagt bystyret og består av 9 medlemmer og 9 personlige varamedlemmer valgt av Bystyret. Utvalgets leder og nestleder er medlemmer av bystyret.

Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre partipolitisk nøytralt.

Revisjon

Bystyret vedtok i møte 2011 å konkurranseutsette kommunens revisjonstjenester. Bystyret velger revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. Bergen bystyre har valgt revisjonsselskapet Deloitte AS som kommunens regnskapsrevisor for de neste fire årene fra 1. juli 2020.  Bystyret har fra 1. januar 2021 også valgt Deloitte AS som kommunens revisor for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Kontraktsperioden er på 2 år + 2 års opsjon.

Administrasjon

Sekretariat for kontrollutvalget har egne nettsider med mer informasjon.

Sekretariatet kan kontaktes på telefon 55 56 64 04 eller ved e-post til kontrollutvalgets.sekretariat@bergen.kommune.no