Gå tilbake til:
Du er her:
Hjemmekontor
HJEMMEKONTOR: Rapporten viser at pandemien og tiltakene har hatt store konsekvenser for arbeidssituasjonen til kommunens ansatte og ledere, blant annet med hensyn til arbeidsoppgaver, arbeidsbelastning, arbeidstid og hjemmekontor. Likevel er tre av fire kommunalt ansatte fornøyde med arbeidssituasjonen.
Bilde: Lena Kristine Ruste

Forvaltningsrevisjon om ansattes arbeidssituasjon under pandemien

Hvordan har covid-19-tiltakene påvirket de ansatte i Bergen kommunes arbeidssituasjon? Undersøkelsen som Deloitte har utført for kontrollutvalget, har noen av svarene.

Kontrollutvalget har bestilt en rekke forvaltningsrevisjoner om kommunens håndtering av koronapandemien. For å kartlegge de ansatte i Bergen kommune sin arbeidssituasjon under pandemien har forvaltningsrevisor Deloitte gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse der 4000 ansatte og ledere i alle byrådsavdelinger og alle ansatte- og stillingskategorier ble invitert til å svare.

De mest sentrale funnene:

 • På grunn av karantene og økt sykefravær har kommunen hatt mindre personell til å løse flere oppgaver.
 • Gjennomgående blir det vist til høy grad av fleksibilitet og innsatsvilje som en forutsetning for at kommunen har klart å håndtere pandemien slik den har gjort.
 • Pandemien og tiltakene har hatt store konsekvenser for arbeidssituasjonen til kommunens ansatte og ledere, blant annet med hensyn til arbeidsoppgaver, arbeidsbelastning, arbeidstid og hjemmekontor.
 • Flertallet sier at de har hatt en velfungerende arbeidssituasjon. Men arbeidssituasjonen er ikke bærekraftig over tid.
 • Spesielt ledere har fått økt arbeidsbelastning og lengre arbeidstid for å håndtere pandemien.
 • Mange opplever å være mer slitne, utmattet og stresset enn normalt.
 • I sum er det grunn til å være bekymret for langtidskonsekvensene av covid-19-tiltakene på arbeidsmiljøet i Bergen kommune.

Kontrollutvalget skal behandle rapporten 6. mai.

Bekymret for langtidskonsekvensene

- Det er ingen tvil om at det har vært krevende å både være ansatt og leder i Bergen kommune det siste året. Mange har måttet jobbe hjemmefra, og de som har vært ute på tjenestestedene har måttet leve med smitterisiko og strenge tiltak samtidig som tjenestene skulle utføres. At hele tre av fire er fornøyde med arbeidssituasjonen er et godt skussmål til Bergen kommune som arbeidsgiver, men viser også at de ansatte er motiverte og robuste nok til å tåle en krise og kraftig omstilling, sier leder i kontrollutvalget Henning Warloe. 

Han mener likevel at smittefrykt og stress knyttet til mange ansattes arbeidssituasjon, særlig innen helsetjenester, barnehage og skole, må tas på alvor.

- Personlig mener jeg at lærere og barnehageansatte burde vært tidligere prioritert med hensyn til smittevern og vaksinering. Det er ingen tvil om at arbeidsbelastningen også har vært stor det siste året, sier han. 

Nyttige erfaringer

Rapporten viser at pandemien og tiltakene som har vært iverksatt for å håndtere denne, har hatt negative konsekvenser for samhandling og kommunikasjon i kommunen, både internt og eksternt. Særlig er det vist til svakheter i kommunikasjon og samhandling med sårbare brukergrupper.

På den positive siden går det fram av rapporten at endringene i arbeidssituasjonen under pandemien også har gitt nyttig erfaring, både med hensyn til hva som har fungert og hva som ikke har fungert. Det har blitt etablert nye og bedre praksiser som har ført til en bedre arbeidshverdag, og flere og bedre tekniske løsninger samt økt digital kompetanse har gjort arbeidshverdagen til mange i kommunen både enklere og mer effektiv.

Del av større arbeid

Denne rapporten inngår i et større arbeid kontrollutvalget har igangsatt for å evaluere Bergen kommunes håndtering av koronapandemien. De andre rapportene omhandler:

 • Hvordan har det kommunale tjenestetilbudet fungert for sårbare grupper under covid-19 pandemien?
  • Sosiale tjenester (behandlet 20. januar)
  • Psykisk helse- og rustjenester (behandlet 17. februar)
  • Kommunalt botilbud (behandlet 7. april)
  • Barneverntjenesten (behandlet 7. april)
  • Sykehjem (behandlet 7. april)
  • Tjenester til personer med utviklingshemming (behandles 6. mai)
  • Hjemmetjenesten for eldre
  • Helsestasjon / skolehelsetjeneste
  • PPT
  • Barnehager – barn med særskilte behov
    
 • I hvilken grad har kommunen sikret at skoleelever har fått tilstrekkelig læringsutbytte og godt læringsmiljø under covid-19 pandemien?

Kontrollutvalget tar sikte på å fullføre evalueringen før sommeren.

Alle forvaltningsrapportene finner du her.

Les denne sakens dokumenter

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen