Gå tilbake til:
Du er her:
skulptur med munnbind
RAPPORT 2 AV 12: Den andre delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien er nå klar. - Vi ser allerede etter to rapporter et mønster avtegne seg: Det er de svakeste brukerne av både sosial-, rus- og psykiske helsetjenester som har kommet dårligst ut så langt, sier utvalgets leder, Henning Warloe.
Bilde: LARS GUNNAR NØKLING

Forvaltningsrevisjon om psykisk helse- og rustjenesters håndtering av pandemien

Den andre delrapporten om kommunens håndtering av covid-19 pandemien handler om hvordan tjenestetilbudet innen psykisk helse- og rustjenester har fungert under pandemien.

Kontrollutvalget har bestilt en rekke forvaltningsrevisjoner om kommunens håndtering av koronapandemien. Ledere, ansatte og representanter for brukere av tjenestene har blitt intervjuet for å finne ut hvordan de opplevde tilbudet under pandemien.  Nå er den andre delrapporten fra forvaltningsrevisor Deloitte klar.

De mest sentrale funnene er:

  • Psykisk helse og rustjenestene var ikke tilstrekkelig forberedt for å sikre tilbudet til brukerne under pandemien.
  • Smittetiltakene har ført til nedstenging og reduksjon av både lovpålagte tjenester og andre kommunale tilbud.
  • For å kompensere har fysisk kontakt i stor grad blitt erstattet med telefon, video og digital samhandling. Det har også blitt etablert nye tilbud slik som oppsøkende tjenester, hjelpetelefon med videre.
  • Noen av brukerne har opplevd at hverdagen har blitt bedre med mindre krav til sosial deltaking. Andre har fått økt oppfølgingsbehov på grunn av økte angstsymptom og økt rusbruk.

Kontrollutvalget skal behandle rapporten 17. februar.

De svakeste kommer dårligst ut

- Dette er rapport nr 2 av i alt 12 rapporter, så det er et godt stykke igjen før vi har en god oversikt over det kommunale tjenestetilbudet under pandemien.  Men vi ser jo allerede etter to rapporter et mønster avtegne seg: Det er de svakeste brukerne av både sosial-, rus- og psykiske helsetjenester som har kommet dårligst ut så langt. Målet med revisjonsarbeidet er ikke å kritisere mest mulig, men å avdekke fakta og få frem hva kommunen kan gjøre bedre. For de svakeste brukerne innen disse tjenestene er det et opplagt forbedringspotensiale, sier leder i Kontrollutvalget Henning Warloe. 

I undersøkelsen kommer det frem at tjenestene aktivt har informert brukerne og pårørende om stenging eller reduksjon av tilbud. Samtidig kommer det frem at det har vært vanskelig å nå brukere som ikke har tilgang til telefon eller digitale verktøy og brukere som har benyttet seg av "drop-in" tilbud på MO-sentrene. Det har også vært utfordrende å informere og å få kontakt med mulige nye brukere med behov for tjenester.

Det kan synes som at stengte og/eller reduserte tilbud, samt smittefare i samfunnet generelt, har ført til at en del brukere har trukket seg unna tilbud, at særskilt sårbare grupper av brukere har hatt en forverring i tilstand, og at noen brukere har isolert seg. Deloitte vil understreke viktigheten av at kommunen klarer å fange opp brukere som har behov for tjenester, men som ikke like godt klarer å benytte seg av de alternative tilbudene som er etablert.

Deloitte fremhever viktigheten av å ha gode rammebetingelser på plass slik som tilstrekkelig med IKT-utstyr, tilgang til fagsystem, program for videomøter og smittevernutstyr for å kunne gjøre nødvendige endringer i arbeidsmåter og tjenesteutøving. Ikke alle tjenestene har opplevd at forutsetningene har vært tilstrekkelige.

Det kommer frem i rapporten at tjenestene har lært mye i denne perioden, både av det som har fungert godt og det som har fungert mindre godt. Blant tiltakene som revisor Deloitte anbefaler, er at erfaringene dokumenteres, evalueres og deles innen de ulike tjenestene.

Del av større arbeid

Denne rapporten inngår i et større arbeid kontrollutvalget har igangsatt for å evaluere Bergen kommunes håndtering av koronapandemien. De overordnede spørsmålene som søkes besvart er:

  1. Hvordan har det kommunale tjenestetilbudet fungert for sårbare grupper under covid-19 pandemien?
  2. Hvordan har covid-19 tiltakene påvirket de ansattes arbeidssituasjon? Inkludert: I hvilken grad har ny arbeidssituasjon medvirket til innovasjon og endret bruk av teknologi?
  3. I hvilken grad har kommunen sikret at skoleelever har fått tilstrekkelig læringsutbytte og godt læringsmiljø under covid-19 pandemien?

Denne rapporten er delrapport nummer to under prosjekt 1. Den første rapporten og det helhetlige arbeidet ble omtalt i nettsak 14. januar i år. 

Kontrollutvalget tar sikte på å fullføre evalueringen før sommeren 2021.

Les dokumentene i saken

 

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen