Gå tilbake til:
Du er her:
Skulpturen Mor og barn av Gustav Vigeland
SÅRBARE GRUPPER: Den sjette delrapporten om tjenester til sårbare grupper under covid-19-pandemien er levert til kontrollutvalget. Illustrasjonbildet viser skulpturen "Mor og barn" av Gustav Vigeland.
Bilde: Nina Blågestad

Forvaltningsrevisjon - tjenester til utviklingshemmede under pandemien

Den sjette delrapporten om tjenester til sårbare grupper under covid-19-pandemien er levert. Denne rapporten handler om hvordan tjenester til utviklingshemmede har fungert under pandemien.

Kontrollutvalget har bestilt en rekke forvaltningsrevisjoner om kommunens håndtering av koronapandemien. Ledere, ansatte og representanter for brukere av tjenestene har blitt intervjuet for å finne ut hvordan de har opplevd tilbudet under pandemien. Tjenester til utviklingshemmede omfatter bofellesskap, avlastningstjenester og dagsentertilbud, i tillegg til forvaltningsenheten.

De mest sentrale funnene:

 • Tjenestene til utviklingshemmede var ikke tilstrekkelig forberedt på virkningene av en pandemi som denne.
 • Tjenestene til utviklingshemmede har i stor grad blitt påvirket negativt av covid-19-tiltakene.
  • Dagsentrene var i en periode stengt, og etter gjenåpningen har tilbudet vært begrenset som følge av smitteverntiltak.
  • Støttekontakttjenestene har også vært redusert.
  • Fellesarealer i bofellesskapene og fellesaktiviteter har i hovedsak vært stengt for brukerne.
  • Risikovurderinger og smittevernhensyn har medført endringer i det pasientnære arbeidet, noe som har blitt opplevd som vanskelig for brukerne og pårørende.
 • Flere pårørende har valgt å holde sine brukere hjemme på grunn av smittefare og at andre tjenester har vært stengt (dagsenter) eller redusert (støttekontakt).
  • Etterspørselen etter tjenester i hjemmet har økt.
  • Økning i krisesituasjoner for hjemmeboende brukere.
 • Kapasiteten i tjenestene har vært presset på grunn av smittevernrestriksjoner og mange ansatte i karantene.
  • Enkelte vedtaksfestede tjenester om praktisk bistand har ikke blitt gjennomført.
  • Økt bruk av vikarer og manglende fagkompetanse på vakt.
  • Økt antall avvik knyttet til medisinering (manglende fullmakt for utlevering av medisin).
  • Økt bruk av tvang.

Kontrollutvalget skal behandle rapporten 6. mai.

Grunn til bekymring

- For personer med utviklingshemming kan endringer i dagsrytmen og nye

Pål Hafstad Thorsen
KREVENDE PERIODE: - Jeg vil gi honnør til de ansatte i tjenestene som har stått på og vært fleksible, sier nestleder i Kontrollutvalget, Pål Hafstad Thorsen.
Bilde: Thor-Erik Borgersen

mennesker å forholde seg til, være utfordrende å håndtere. Smitteverntiltakene kan ha påført frykt og usikkerhet. Rapporten tyder på at dette har skjedd, sier nestleder i kontrollutvalget, Pål Hafstad Thorsen, og viser til økningen i krisesituasjoner og den økte bruken av tvang.

Det er derfor grunn til å være bekymret over pandemiens og smitteverntiltakenes følger for de utviklingshemmede sin helse og livskvalitet.

- Jeg vil gi honnør til de ansatte i tjenestene som har stått på og vært fleksible, sier Thorsen.

- Det er tydelig at tjenestene har vært svært presset i perioder med sykemeldinger og mange i karantene. Samtidig vil jeg fremheve viktigheten av at dagliglivet til de utviklingshemmede så snart som mulig og i størst mulig grad blir normalisert. Deloitte sin anbefaling om at de justerte tjenestene og de kompenserende tiltakene som er iverksatt under pandemien, blir evaluert og eventuelt endret, i samarbeid med brukere og pårørende, er særlig viktig her.

Del av større arbeid

Denne rapporten inngår i et større arbeid kontrollutvalget har igangsatt for å evaluere Bergen kommunes håndtering av koronapandemien. De tidligere rapportene og det helhetlige arbeidet er omtalt i tidligere nettsaker.

Kontrollutvalget tar sikte på å fullføre evalueringen før sommeren.

Les denne sakens dokumenter

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen