Forvaltningsrevisjon – Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjenester under pandemien

Den siste delrapporten om tjenester til sårbare grupper under covid-19 viser at også helsestasjonene, skolehelsetjenesten og jordmortjenestene ble påvirket av pandemien, med følger for brukerne.

Kontrollutvalget har bestilt en rekke forvaltningsrevisjoner om kommunens håndtering av koronapandemien. Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å gi en overordnet beskrivelse av hvordan helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjenester har blitt påvirket av pandemien og hvordan tjenestene har blitt utført, basert på hvordan ledere og ansatte har opplevd dette.

Revisors funn og anbefalinger

  • Det har vært vanskelig å nå ut med informasjon fra tjenestene, særlig i starten av pandemien og særlig overfor minoritetsspråklige.
  • Etterspørselen etter tjenester fra helsestasjonene og jordmortjenesten har stort sett vært uendret under pandemien, men tilbudet har vært endret og redusert på grunn av smitteverntiltak.
  • Fra høsten 2020 har etterspørselen etter tjenester fra skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom økt betydelig.
  • Redusert tilgjengelighet har medført at den totale kvaliteten i tilbudet har blitt påvirket negativt.
  • Manglende tilgjengelighet og reduksjon i fysiske møter medfører en økt risiko for at viktige forhold ikke blir avdekket, som for eksempel omsorgssvikt.
  • Oppfølging av gravide og små barn per telefon eller video er ikke alltid tilstrekkelig.
  • Turkonsultasjoner med ungdom kan fungere bedre enn å møtes på kontor.
  • Det er viktig å redusere elevenes terskler for å oppsøke helsesykepleier.
  • Evaluering og dokumentering av erfaringene under pandemien er viktig.

Stor innsats for å opprettholde tjenestene under pandemien

- Denne rapporten omfatter viktige tjenester som det har vært jobbet hardt for å opprettholde under pandemien. Smitteverntiltak har likevel gitt redusert kapasitet, noe som kanskje er særlig bekymringsfullt for sårbare barn og unge. Skolehelsetjenesten opplevde f.eks. en markant økning i antall henvendelser fra høsten 2020, sier leder av kontrollutvalget Henning Warloe.

- I tillegg til de konklusjoner og anbefalinger som revisor gir i rapporten vil jeg særlig peke på at skolehelsetjenesten synes å ha utfordringer når det gjelder informasjon og kommunikasjon mot elever og foreldre. Blant annet påpekes det av flere at kommunens nettsider er vanskelig tilgjengelige. Her har kommunen et tydelig forbedringspotensiale. At kommunikasjon med minoritetsspråklige også er lite tilfredsstillende må det gjøres noe med, påpeker Warloe.  

Del av større arbeid

Denne rapporten inngår i et større arbeid som kontrollutvalget bestilte i september 2020 for å evaluere Bergen kommunes håndtering av koronapandemien. De tidligere rapportene og det helhetlige arbeidet er omtalt i tidligere nettsaker.

Alle pandemi-rapportene er behandlet av bystyret etter at kontrollutvalget har laget sin innstilling. I løpet av de neste 6-7 månedene skal byrådet rapportere tilbake til kontrollutvalget hvordan de har fulgt opp revisors anbefalinger.

Les denne sakens dokumenter

Se kontrollutvalgets møte.

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen