Gå tilbake til:
Du er her:

Det politiske systemet i Bergen

Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell som gir bystyret kontroll over den utøvende makt (byrådet). Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som skal ha byrådsmakt.

Sammenligner vi med nasjonalt nivå, kan vi si at byrådet fungerer som regjering og bystyret fungerer som Stortinget.

Ved kommunevalget hvert fjerde år velger Bergens innbyggere 67 politiske representanter til å sitte i bystyret, kommunens øverste organ. Når den parlamentariske situasjonen i bystyret tilsier det, har ordfører på bystyrets vegne plikt til å gi en byrådslederkandidat i oppdrag å danne nytt byråd. Bystyret har vedtatt at byrådet kan bestå av inntil syv byråder. Byrådene trenger ikke være valgt inn i bystyret.

Forholdet mellom bystyret og byrådet
Byrådet er avhengig av bystyrets tillit. Dersom et flertall av medlemmene i bystyret vedtar at de ikke har tillit til den jobben byrådet gjør, må byrådet gå av som følge av mistillit. Mistillit kan rettes mot hele byrådet eller enkeltbyråder. Byrådet kan på sin side stille kabinettspørsmål når en sak behandles av bystyret – det vil si at byrådet gir bystyret et ultimatum; enten godtar de byrådets politikk ellers velger byrådet å gå av.

Bystyrets rolle
Bystyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er bystyret som bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal utvikles. Bystyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Bystyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Bystyret møtes en gang i måneden.

Bystyret har overført mye makt og innflytelse til byrådet gjennom delegering av en rekke fullmakter. Det er imidlertid en rekke områder der bystyret ikke kan overføre ansvaret til andre. Disse er definert blant annet i kommuneloven, og gjelder blant annet kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett, valg av styringsform, valg av byråd, medlemstallet i bystyret og valg av ordfører og varaordfører. Bystyret må også selv bestemme hvilke faste utvalg og komiteer som skal opprettes og velge medlemmer til disse.

Byrådets rolle
Byrådet er kommunens utøvende organ og har ansvar for å gjennomføre de politiske vedtakene. Byrådet leder kommunens administrasjon og er ansvarlig for de kommunale tjenestene i det daglige. Byrådet rapporterer til bystyret.

Byrådet består av en byrådsleder (tilsvarer statsminister) og seks byråder (tilsvarer statsråder) som leder hver sin byrådsavdeling i kommunen. Byrådet møtes en gang i uken der behandler saker. Byrådets fullmakter definerer hvilke politiske saker byrådet sluttbehandler selv og hvilke saker som skal videre til endelig behandling i bystyret.

Byrådet har muligheten til å fatte beslutninger som påvirker store deler av kommunens virksomhet; blant annet har byrådet økonomi-, personal- og fagfullmakter. Fullmaktene er i stor grad delegert videre til administrasjonen.

Bystyreutvalgene
Bystyret har organisert sin virksomhet i fire bystyreutvalg som har mellom 11 og 17 medlemmer hver. Alle medlemmene i bystyret utenom ordfører er medlem i et utvalg eller i kontrollutvalget. Bystyreutvalgene gjør forberedende arbeid og avgir uttalelser eller innstillinger før saker skal videre for å sluttbehandles i bystyret. I noen saker, som for eksempel byggesaker og enkelte saker knyttet til skjenkebevilgninger, har utvalgene endelig vedtaksmyndighet.

Utvalgene har også som oppgave å føre overordnet tilsyn med de etater, bedrifter, virksomheter som tilhører de forskjellige utvalgenes saksfelt. I tillegg skal utvalgene påse at virksomheten drives i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Lokaldemokratiordninger
På bystyresiden er der også en rekke andre sentrale politiske utvalg som arbeider innenfor mer avgrensede områder.

Bergen kommune har i flere perioder hatt ulike lokalpolitiske utvalg på bydelsnivå. I 2008 ble det etter noen års pause etablert bydelsstyrer i alle bydeler. Bydelsstyrene hadde avgjørelsesmyndighet innen enkelte saksområder og kunne avgi uttalelse til bystyret innen nærmere definerte områder. Denne ordningen ble avviklet i desember 2010.

Ungdommens bystyre har representert barn og unge i Bergen kommune siden januar 2008. Ungdommens bystyre blir fra 2020 erstattet av et ungdomsråd, sekretariatet for dette rådet er lagt til byrådsleders avdeling.

 

Vedlegg