Gå tilbake til:
Du er her:
illustrasjon Åsane terminal

Bybanen fra sentrum til Åsane

Reguleringsplanforslag for Bybanen og hovedsykkelrute til Åsane og forlenget Fløyfjelltunnel har vært på høring med høringsfrist 21. desember 2022.

Merknader til planforslagene blir innarbeidet, og revidert planforslag legges frem for politisk 2. gangs behandling våren 2023. Vedtak skal fattes av Bergen bystyre. 

Arbeidet med reguleringsplan for bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane hadde oppstart i mai 2018, planarbeidet inkluderer forlenget Fløyfjelltunnel til Eidsvåg.  

Oktober 2022 presenterte Plan- og bygningsetaten forslaget i en digital direktesending. Presentasjonen og lenke til sendingen ligger her, på Miljøløftets nettside.

 

Planforslaget var på høring fra 5. november til 21. desember 2022. 

Flere reguleringsplaner 

Planforslaget er delt inn i seks reguleringsplaner. I tillegg er det utarbeidet et planforslag for midlertidig anleggstunnel og bruk av "saltimporttomten" i Sandviken som rigg- og anleggsområde. Les mer om rigg- og anleggsområdet her. 

Delstrekning 1 går fra Kaigaten til Sandbrogaten, inneholder tre holdeplasser og er cirka 1,6 kilometer lang. Les mer om delstrekning 1 her. 

Delstrekning 2 går fra Sandbrogaten til Eidsvågtunnelen, innholder fire holdeplasser og er cirka 3,4 kilometer lang. Les mer om delstrekning 2 her. 

Delstrekning 3 går fra Eidsvågtunnelen ti Tertneskrysset, inneholder to holdeplasser og er cirka 3,6 kilometer land. Les mer om delstrekning 3 her. 

Delstrekning 4 går fra Tertneskrysset til Vågsbotn, inneholder fem holderplasser og er cirka 4,1 kilometer lang. Les mer om delstrekning 4 her.  

Delstrekning sykkel går fra Festningskaien til Sandviksveien og er cirka 1,7 kilometer lang. Det skal her etableres et gjennomgående sykkeltilbud, og gangtilbudet oppgraderes. Les mer om delstrekning sykkel her. 

Delstrekning Fløyfjelltunnelen gjelder å forlenge Fløyfjelltunnelen til Eidsvåg. Les mer om denne delstrekningen her. 

 

 

Bakgrunn, vedtak og fremdrift

Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. Målet er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise. 

Planprosess og fremdrift 

Melding om oppstart av planarbeid Bybanen til Åsane ble varslet i mai 2018. 

  • Når planforslaget ble lagt ut på høring november 2022, ble alle berørte grunneiere og naboer  varslet med brev. Kommunen arrangerte offentlige informasjonsmøter og alle kunne sende inn merknad til planforslaget. 
  • Merknader til planforslagene blir innarbeidet, og revidert planforslag legges frem for politisk 2. gangs behandling våren 2023. Vedtak skal fattes av Bergen bystyre. 
  • Når reguleringsplan vedtas varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev, og du kan sende inn klage på vedtaket. 
Oversikt over politiske vedtak

Byrådet i Bergen vedtok i møte 09.05.2018 (sak 1111-18) oppstart av reguleringsplanarbeid for: 

  • Bybanen fra sentrum til Åsane 
  • Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg 
  • Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane 

 Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,7 km lang og har 14 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 13 km lang. Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er ca 3 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,5 km. 

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016 (sak 88/16), og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018 (sak 19/18).  Oppsummeringsrapport for skissefasen ble behandlet i byrådet 17.12.2020 (sak og vedtak), og i bystyret 24.02.2021

Løsningene i Eidsvåg ble fulgt opp i egen sak til bystyret 24.03.2021. Bystyret vedtok fagetatens anbefaling av konsept 1 og besluttet videre at «Reguleringsplanen skal opne for at det skal kunne byggjast ei løysing der portalane til Fløyfjellstunnelen er forlenga under eit miljølokk fram til bru over stemma».

 Les mer om bakgrunn, vedtak og fremdrift her.

Tunnelutredning

Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken. Se byrådssak fra 12.03.2020 og bystyresak fra 28.05.2020. Utredningen ble lagt frem for politisk behandling høsten 2021.

Bystyret behandlet saken om alternativ i sentrum i møtet 15.12.2021, sak 398/21, og vedtok at dagløsningen for Bybanen gjennom sentrum fortsatt skal legges til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet. Arbeidet med tunnelalternativet ble avsluttet. Les mer om tunnelutredningen på miljøløftet.no.

Tilleggsutredninger ved Griggastemma og i Åsane

Konsekvensutredning (KU) for Bybanen sentrum-Åsane ble utarbeidet i 2013, og reguleringsplanarbeidet startet opp i 2018. Som en del av skissefasen i reguleringsplanarbeidet, er alternative løsninger vurdert for bybanetraséen ved Griggastemma og for kryssing av E39 i Åsane.

Det er utarbeidet to tilleggsutredninger, en for hver av disse strekningene. Disse har vært på høring. Bergen bystyre behandlet tilleggsutredningene i møte januar 2021. Bystyret vedtok at banen skal krysse E39 i bro i Åsane, og at tunnelløsning for Bybanen fra konsekvensutredningen fra 2013 skal ligge til grunn for det videre planarbeidet ved Griggastemma.

Se vedtak fra bystyret 27.01.2021.