Bybanen skal gå i dagløsning
VEIEN VIDERE TIL ÅSANE: Bystyret har vedtatt dagløsning ut av sentrum til Åsane. I faseplanleggingen av anleggsfasen i sentrum skal man jobbe for kortest mulig anleggsperiode, totalt og i hver etappe.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Har vedtatt dagløsning for Bybanen

Bystyret har 15. desember vedtatt at dagløsning gjennom sentrum legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet med bybane til Åsane.

Vedtaket var i saken “Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. Tunnelalternativ Kaigaten-Sandviken”.

I vedtaket blir det blant annet lagt vekt på at det ikke skal oppføres kjøreledninger på Bryggen. Videre at det skal være sammenhengende sykkeltilbud langs Bryggen, miljølokk-løsning frem til Jordalsstemma, kortest mulig anleggsperiode i sentrum og at Øvregaten skjermes for trafikk. 

I en av de vedtatte merknadene legges det opp til bred innspillrunde om hvordan Bryggen og det oppgraderte byrommet skal utformes og utvikles.

Bystyrets vedtak

Bystyret fattet følgende vedtak i tre punkt (underpunkter a-e til punkt 1), samt fire merknader: 

1. 

Dagløsningen for Bybanen gjennom sentrum legges fortsatt til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet med bybane til Åsane. 

a) I tråd med anbefalingene i KUVA-rapporten, og for å sikre at barrierevirkning og negativ visuell påvirkning på verdensarvstedet Bryggen unngås, skal det ikke oppføres kjøreledninger og master for bybanen foran Bryggen. Dette skal fremgå av bestemmelsene til reguleringsplanen. I det videre reguleringsarbeidet skal det vurderes etablering av nødvendige vendingspunkt i sentrum. Lysmastene som er nødvendige skal gi minst mulig visuell barrierevirkning. 

b) Det skal i reguleringsplanarbeidet arbeides for å sikre et godt sammenhengende sykkeltilbud langs Bryggen. Det skal vurderes løsning med sykkelvei. I det videre arbeidet skal syklistenes trygghet og fremkommelighet vektlegges, for eksempel i valg av dekke langs Bryggen og Torget. Langs Torget skal det i det videre arbeides for å gå rett på fase/trafikksituasjon 2 (uten gjennomkjøring for privatbil langs Torget), og at dette skal være på plass når anlegget står klart. For å få til dette må arbeidet med tunneloppgraderingsarbeidet i Fløyfjellstunnelen, slik at Fløyfjellstunnelen kan brukes som beredskapsløsning, intensiveres. 

c) I det videre reguleringsplanarbeidet skal det jobbes med å optimalisere sykkeltraseen i Ervik, med mål om å få til en mest mulig skånsom løsning for nærmiljøet. 

d) I det videre reguleringsplanarbeidet skal det legges til rette for en miljølokk-løsning frem til Jordalsstemma, hvor det blant annet arbeides med innspill fra innbyggerinitiativet “Fremtidens Eidsvåg”. Lokket skal så langt det lar seg gjøre finansieres gjennom utbyggerbidrag. 

e) I faseplanleggingen av anleggsfasen i sentrum skal man jobbe for kortest mulig anleggsperiode, totalt og i hver etappe. Øvregaten skal skjermes mest mulig for trafikk. Man skal også vektlegge gode gang- og sykkelforbindelser, universell tilgjengelighet og mest mulig åpne inngangsparti til butikker, og godt byliv. Planleggingen skal baseres på god kommunikasjon og samarbeid med brukerne av sentrum, næringsliv og interesseorganisasjoner. I tilfeller der tilkomst ikke kan sikres skal næringsdrivende kompenseres for ulempen dette medfører. 

2. 

Anbefalingene fra KUVA -rapporten følges opp for å ivareta verdensarvstedet Bryggen. 

3. 

Arbeidet med tunnelalternativet avsluttes. 

Merknader:

1. Det legges til rette for en utvidet medvirkningsprosess med relevante aktører, bedrifter, næringsliv og innbyggere, der alle kan delta, med innspill til hvordan Bryggen og det oppgraderte byrommet skal utformes og utvikles, slik at det blir best mulig tilrettelagt for aktivitet og byliv. Dette skal skje i forbindelse med offentlig ettersyn, og vil komme i tillegg til og dermed styrke medvirkningsprosessen. For eksempel ved at man arrangerer folkemøter. 

2. Det skal arbeides for å få etablert kollektivfelt, alternativt tungbil- eller sambruksfelt, på E39 fra Åsane til Bergen sentrum. Virkemidler som redusert fartsgrense, ombygging av kryssløsninger og lignende, er ønskede tiltak for å realisere kollektivfelt eller alternativer. Dette er et parallelt arbeid som følges opp av byrådet opp mot samarbeidspartnerne i Miljøløftet, og ikke en integrert del av bybaneprosjektet. 

3. Det legges til grunn at tiltakene skal gjennomføres innenfor bybaneprosjektets økonomiske rammer. Dersom et miljølokk i Eidsvåg likevel skulle medføre et økt finansieringsbehov, utover utbyggerbidrag, skal ikke dette medføre økte bompenger. 

4. Tilleggsforslagene følges opp i det videre reguleringsarbeidet innenfor den oppsatte fremdriftsplanen. Bystyret ber om å få reguleringsplanen til 2. gangsbehandling i løpet av denne bystyreperioden. 

Tidligere omtaler

Bystyret ber om tunnelløsning for Bybanen
Byrådet anbefaler dagløsning for Bybanen
Fagetaten overleverte sin anbefaling til byrådet 1. oktober. 

Dokumenter

Les alle dokumenter til dagens møte

Les sakene fra bystyret 15. desember