Dame bader i kraftig regn
Vannkvaliteten kan variere ved kraftig regnskyll.
Bilde: Bergen Vann

Måling av badevannskvalitet

I Bergen har vi 23 offentlig tilrettelagte badeplasser. Disse blir overvåket fra mai til august/september for å sikre god badevannskvalitet.

Her finner du en oversikt over de offentlige tilrettelagte badeplassene i Bergen. Vi tar også stikkprøver fra andre badeplasser ved behov. 

Klassifisering basert på siste fire år

Både norsk og EUs regelverk baseres på at badeplassens badevannskvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. Dette for å kunne foreta en mer langsiktig kvalitetsvurdering. Basert på målinger gjort de siste fire årene, vil derfor alle de offentlige badeplassene i Bergen bli kategorisert innenfor fire kategorier

Badevannskategorier
Bilde: Bergen Vann

Badeplasser i de to nederste kategoriene vil ha tettere oppfølging gjennom badesesongen enn de som historisk sett har god vannkvalitet.

Les mer om kontroll av badevannskvalitet hos FHI

Etat for miljørettet helsevern tar de helsemessige vurderingene når det gjelder badevannskvalitet, og er de som står for en eventuell stenging av badeplassene. 

De vil også gjerne høre fra deg om du har opplevd å bli dårlig etter bading. Dette kan meldes til mhv@bergen.kommune.no 

Kraftig regn kan gi midlertidig dårlig badevannskvalitet

Rett etter større regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Regnvannet vil da dra med seg forurensing fra land på sin vei ned til sjø/vann (for eksempel avføring fra dyr, olje- og drivstoffrester fra vei).  Fortynnet avløpsvann kan også gå i overløp om rørkapasiteten blir for liten. Det blir derfor gjerne høyere bakterieverdier i badevannet rett etter kraftig nedbør. 

Når nedbøren opphører og forurensingen ikke lenger tilføres badevannet, bedrer forholdene seg raskt. Som regel vil vannkvaliteten være god igjen et døgn etter regnskyllet. 

Om vannprøver skulle vise gjentatte dårlige resultater har vi rutiner for å følge opp dette og finne årsaken. 

Bedrer ikke vannkvaliteten seg, kan dette rapporteres inn til Bergen kommune sitt døgnbemannede beredskapssenter -  Vaktsentralen.