Fotografi tatt fra sjøen under Puddefjorsbroen inn mot Indre Laksevåg
Indre Laksevåg.
Bilde: Bergen kommune

Indre Laksevåg - Områderegulering

Formålet med prosjektet 

Formålet med planen er å planlegge for transformasjon fra dagens industriområde til fremtidsrettet byutvikling. Dette skal løses ved å tilrettelegge for transformasjon og fortetting med gode funksjoner og byrom.  

Byutviklingen skal ha mangfold og kvalitet, varierte byggehøyder og gode solforhold. Det er viktig i planarbeidet å ivareta Laksevåg sin industrihistoriske identitet og kulturminner, og bruke dem som ressurser for området. I forlengelsen av dette skal man ivareta og utvikle blå/grønn struktur og tverrforbindelser.  

I planen skal det avsettes nødvendig areal for mobilitet og i tillegg sikre et godt og fleksibelt areal til offentlig sjøfront og byrom. Det skal tilrettelegges for byliv og økt aktivitet i området, samt ha høyt fokus på klima for å bidra til et bedre ytre mijlø.  

Hva er prosjektet avhengig av?

  • Avklaring overordnet trafikkanalyse 
  • Avklaring bybanetrasé 
  • Plassering av gang- og sykkelbro

Status og fremdrift

Planlegging pågår. 

Har du spørsmål om prosjektet?

Kontakt Mayada Hassan på e-post: Mayada.Hassan@bergen.kommune.no  

Saksdokumenter: 

Du finner dokumentene tilknyttet saken her: Arealplaner.no