Utsikt fra Fløyen mot sentrum med Fløibanen i forgrunnen.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz / Bergen kommune

Om prosjekt Havbyen Bergen

Prosjektet har som overordnet mål å lede an for et bærekraftig hav. Dette skal oppnås gjennom å fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse med Bergen som sentral drivkraft.

Prosjektet ble opprettet fordi det var en enighet blant både private og offentlige aktører i Bergensregionen at det er nødvendig med et prosjekt som dette for å sikre Bergen sin posisjon som havby. 

Byrådet har pekt på at en forutsetning for å kunne leve av havet også i fremtiden, er en bærekraftig tilnærming til våre felles ressurser. Det er viktig for byrådet at FNs bærekraftsmål skal være et bærende premiss for det videre arbeidet med Havbyen Bergen. For å nå de lokale, nasjonale og internasjonale målsettingene om reduserte utslipp er Bergen helt avhengig av samarbeid og samhandling mellom det offentlige, næringslivet og innbyggerne. Byrådet mener dette prosjektet vil bidra til å øke bærekraften, verdiskapingen, skape flere arbeidsplasser og ikke minst løse miljøutfordringene i havnæringene. 

Havbyen Bergen sine faste organ er årsmøte, valgkomite, styre, arbeidsgrupper og et kontor som står for den daglige driften.   

Bergen bystyre har behandlet to saker om Havbyen Bergen som inneholder mer informasjon om prosjektet: 

  1. Havbyen Bergen – fremleggelse av rapport og forslag til oppfølging
  2. Etablering av Havbyen Bergen som eit treårig prosjekt

Kontakt gjerne Richard Taule på e-post richard.taule@bergen.kommune.no dersom du har spørsmål knyttet til prosjekt Havbyen Bergen.

Dette er Havbyen Bergen:  

  • Prosjektet «Havbyen Bergen» var et initiativ fra daværende byrådsleder Roger Valhammer på vegne av byrådet, og ble støttet av Bergen bystyre i mai 2021. Formålet er å bevare nødvendig kompetanse, skape flere arbeidsplasser, øke verdiskapning og bærekraft, og løse miljøutfordringer i havnæringene.
  • Et viktig premiss for Havbyen-prosjektet er FNs bærekraftsmål. En forutsetning for å kunne leve av havet også i fremtiden er en bærekraftig tilnærming til våre felles ressurser.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Universitetet i Bergen og over 60 nærings-, kunnskaps- og forvaltningsmiljø knyttet til hav i bergensregionen.
  • For en oversikt over styret og partnere i prosjektet, se prosjektets hjemmeside.