Gå tilbake til:
Du er her:
Forsiden av naturstrategien. Blomster med Bryggen i bakgrunnen
Bilde: Jeswin Thomas

Naturstrategi for Bergen

Naturstrategi for Bergen var på høring fra 13. september til 1. november. Nå behandler kommunen innspillene fra høringen

Naturstrategien forteller hvordan kommunen skal jobbe med naturen. Den inneholder en visjon, mål og satsingsområder som skal bidra til å styrke naturens plass i kommunen. 

18. august 2022 vedtok byrådet å legge Naturstrategi for Bergen ut på offentlig høring. Naturstrategien med vedlegg finner du i byrådssaken. 

  • Fristen for å gi innspill var 01. november 2022. Vi mottok 24 innspill, som for tiden er under behandling i kommunen.

Arbeidstittelen på strategien var opprinnelig «Strategi for blågrønne strukturer i Bergen», men strategien har i løpet av prosessen fått tittelen «Naturstrategi for Bergen».

Formålet med strategien er å gi Bergen et felles grunnlag og en retning for hvordan vi kan styrke naturens plass i byen og kommunen, og gjøre byen til en minst like god plass å være også i fremtiden for mennesker, planter og dyr. Dette innebærer informasjon om hvordan vi skal forvalte, tilrettelegge, reetablere og drifte naturarealer i kommunen for å nå kommunens målsettinger for naturmangfold og rekreasjon (menneskers naturopplevelser).

Natur – fra fjell og vidde til bystrand og park

I naturstrategien omfatter «natur» alle arealer med en verdi for ett eller flere naturgoder, som naturmangfold, rekreasjon, karbonlager eller jordbruk. Slike områder finner vi både i og utenfor den tettbygde byen, for eksempel skog, fjell, parker, åpne elveløp, vann og så videre. Det kan være eksisterende naturområder eller områder som har potensiale som naturområder.

Virkninger av strategien

Naturstrategien viser hva som er målet og hvilke satsingsområder vi har for å nå målene. I strategien vises det derfor ikke til hvordan målene konkret skal nås gjennom tiltak. Naturstrategien anbefaler imidlertid videre arbeid med planer og andre prosjekter, som for eksempel en handlingsplan for natur og rekreasjon (menneskers naturopplevelser) med fysiske tiltak, og en plan for naturmangfold. Disse vil inneholde tiltak som sikrer gjennomføring av satsingsområder i strategien. Når ulike planer og prosjekt har felles forankring i Naturstrategien, sikrer vi helhetlige vurderinger av naturen. 

Bildet viser parken med kanaler, myr, tursti med grus, bro. Bebyggelse i bakgrunnen
Arna Bydelspark.
Bilde: Vestafjell

Visjon, mål og satsingsområder 


Visjon for Bergen: I Bergen sikrer vi naturen plass og styrker naturen i byen

Visjonen reflekterer behovet for å finne balansen mellom naturen og innbyggerne i kommunen.  Det er satt egne hovedmål for utvikling av naturmangfoldet og rekreasjonsverdiene i kommunen. Den overordnede visjonen og de to hovedmålene i strategien er så brutt ned i fem satsingsområder.  

To overordnede mål: Naturmangfold og rekreasjon 
  • Naturmangfold: Bergen har gode levekår for dyr og planter som hører til her.
  • Rekreasjon: Alle bergensere kan ha daglig kontakt med natur.
Fem satsingsområder

For å sikre et videre målrettet arbeid, er den overordnede visjonen og de to hovedmålene i strategien konkretisert i fem satsingsområder:

  1. Arealnøytralitet – i Bergen sikrer vi naturen plass. Arealnøytralitet innebærer at vi ikke bygger ned mer natur enn det vi restaurerer.
  2. Bærekraftig bruk – I Bergen deler vi på plassen.
  3. Miljø og klimatilpassing – i Bergen har vi ren natur som er forberedt på et klima i endring.
  4. Ny natur og opplevelser – I Bergen tilbakefører vi natur og tilrettelegger på naturen premisser.
  5. Kommunikasjon og kunnskap – God kunnskap om naturen er viktig for å lykkes med å ta vare på den.