Gå tilbake til:
Du er her:
Utsnitt av forsiden til Naturstrategi for Bergen. Tittelen med hvit skrift på grønn bakgrunn. Illustrasjon av to måser, Ulrikken og blader fra ett tre
Naturstrategi for Bergen
Bilde: Haltenbanken

Naturstrategi for Bergen

Naturstrategi for Bergen var på høring høsten 2022. Den 02. mars behandles strategien hos byrådet.

Naturstrategi for Bergen (Naturstrategien) forteller hvordan kommunen skal jobbe med naturen. Den inneholder en visjon, to mål og fire strategier samt satsinger som skal bidra til å styrke naturens plass i kommunen. Strategien er avgrenset til å ha fokus på naturmangfold og rekreasjon. 

Under høringen av Naturstrategien høsten 2022, mottok vi 24 innspill som Bymiljøetaten har behandlet. Den 02. mars skal byrådet behandle endelig forslag til Naturstrategi for Bergen. Her kan du lese dokumentene i byrådssaken. Saken skal opp til videre behandling i utvalg og bystyre. 

Arbeidstittelen på strategien var opprinnelig «Strategi for blågrønne strukturer i Bergen», men strategien har i løpet av prosessen fått tittelen «Naturstrategi for Bergen».

Natur – fra fjell og vidde til bystrand og park

Strategien omfatter hele spekteret av natur, fra skog-, fjell-, vassdrags- og sjøområder utenfor bebyggelsen, til mindre friluftsområder, parker, bekker samt vann og beplantning på torg og i gater innenfor bebyggelsen.

Formålet med strategien 
Formålet er å gi Bergen et felles grunnlag og en retning for hvordan vi kan styrke naturens plass i byen og kommunen, og gjøre byen til en minst like god plass å være også i fremtiden for mennesker, planter og dyr. Dette innebærer informasjon om hvordan vi skal forvalte, tilrettelegge, reetablere og drifte naturarealer i kommunen for å nå kommunens målsettinger for naturmangfold og rekreasjon (menneskers naturopplevelser). Strategien skal også gi grunnlag og retning for utarbeiding av nye og oppdaterte handlingsplaner og forvaltningsplaner for naturen, i og utenfor den tettbygde byen, i hele Bergen kommune. Når ulike planer og prosjekt har felles forankring i Naturstrategien, sikrer vi helhetlige vurderinger av naturen. 

Visjon, mål og strategier


Visjon for Bergen: Bergen er Norges grønneste storby - I Bergen sikrer vi naturen plass og styrker naturen i byen

Figuren fremstiller visjon, mål, strategier og satsinger grafisk
Naturstrategiens visjon, mål, strategier og satsinger
Bilde: Haltenbanken

Visjonen reflekterer behovet for å finne balansen mellom naturen og innbyggerne i kommunen. Bergen trenger å styrke naturens plass i byen, uavhengig av hvilken funksjon den fyller. Strategiens visjon gjelder for alle naturens funksjoner.

Strategien er avgrenset til å ha fokus på Bergen kommunes mål for naturmangfold og rekreasjon. 

To overordnede mål: Naturmangfold og rekreasjon 
  • Naturmangfold: Bergen har gode levekår for dyr og planter som hører til her.
  • Rekreasjon: Alle bergensere kan ha daglig kontakt med natur.
Fire strategier

For å sikre et videre målrettet arbeid, er den overordnede visjonen og de to hovedmålene i strategien konkretisert i fem satsingsområder:

  1. Arealnøytralitet – i Bergen sikrer vi naturen plass og tilbakefører natur. Arealnøytralitet innebærer at de blå og grønne arealene i kommunen ikke skal reduseres over tid.
  2. Miljø og klimatilpassing – i Bergen har vi ren natur som er forberedt på et klima i endring.
  3. Bruk og opplevelser – I Bergen deler vi på plassen og tilrettelegger på naturen premisser.
  4. Kommunikasjon og kunnskap – I Bergen har vi kunnskap om naturen og tar vare på den