Utsnitt av forsiden til Naturstrategi for Bergen. Tittelen med hvit skrift på grønn bakgrunn. Illustrasjon av to måser, Ulrikken og blader fra ett tre
Naturstrategi for Bergen
Bilde: Haltenbanken

Naturstrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt Naturstrategi for Bergen.

Naturstrategi for Bergen (Naturstrategien) ble vedtatt i bystyremøtet den 29.03.2023.  Her kan du lese vedtaket og dokumentene i bystyresaken. Her er strategien som er vedtatt: 

Kunnskapsgrunnlaget finner du under “Faglig grunnlag” i menyen. 

Naturstrategien forteller hvordan kommunen skal jobbe med naturen, og den overordnede visjonen er at «Bergen er Norges grønneste storby – I Bergen sikrer vi naturen plass og styrker naturen i byen». 

  • Visjonen reflekterer behovet for å finne balansen mellom naturen og innbyggerne i kommunen. Naturen har viktige funksjoner både som karbonlager, for landbruk, naturmangfold og menneskers rekreasjon, og Bergen trenger å styrke naturens plass i byen, uavhengig av hvilken funksjon den har.  Strategiens visjon gjelder for alle naturens funksjoner, men strategien har hovedvekt på naturmangfold og rekreasjon, forklarer Lise Reinertsen, etatsdirektør i Bymiljøetaten.

Natur – fra fjell og vidde til bystrand og park
Strategien omfatter hele spekteret av natur, fra skog-, fjell-, vassdrags- og sjøområder utenfor bebyggelsen, til mindre friluftsområder, parker, bekker samt vann og beplantning på torg og i gater innenfor bebyggelsen.

Formålet med strategien 

Formålet er å gi Bergen et felles grunnlag og en retning for hvordan vi kan styrke naturens plass i byen og kommunen, og gjøre byen til en minst like god plass å være også i fremtiden for mennesker, planter og dyr. Dette innebærer informasjon om hvordan vi skal forvalte, tilrettelegge, reetablere og drifte naturarealer i kommunen for å nå kommunens målsettinger for naturmangfold og rekreasjon (menneskers naturopplevelser). Strategien skal også gi grunnlag og retning for utarbeiding av nye og oppdaterte handlingsplaner og forvaltningsplaner for naturen, i og utenfor den tettbygde byen, i hele Bergen kommune. Når ulike planer og prosjekt har felles forankring i Naturstrategien, sikrer vi helhetlige vurderinger av naturen. 

Visjon, mål og strategier


Visjon for Bergen: Bergen er Norges grønneste storby - I Bergen sikrer vi naturen plass og styrker naturen i byen

Figuren fremstiller visjon, mål, strategier og satsinger grafisk
Naturstrategiens visjon, mål, strategier og satsinger
Bilde: Haltenbanken

Bergen trenger å styrke naturens plass i byen, uavhengig av hvilken funksjon den fyller. Strategiens visjon gjelder for alle naturens funksjoner.

Strategien er avgrenset til å ha fokus på Bergen kommunes mål for naturmangfold og rekreasjon. 

To overordnede mål: Naturmangfold og rekreasjon 
  • Naturmangfold: Bergen har gode levekår for dyr og planter som hører til her.
  • Rekreasjon: Alle bergensere kan ha daglig kontakt med natur.

Fire strategier

For å sikre et videre målrettet arbeid, er den overordnede visjonen og de to hovedmålene i strategien konkretisert i fire strategier:

  1. Arealnøytralitet – i Bergen sikrer vi naturen plass og tilbakefører natur. Arealnøytralitet innebærer at de blå og grønne arealene i kommunen ikke skal reduseres over tid.
  2. Miljø og klimatilpassing – i Bergen har vi ren natur som er forberedt på et klima i endring.
  3. Bruk og opplevelser – I Bergen deler vi på plassen og tilrettelegger på naturen premisser.
  4. Kommunikasjon og kunnskap – I Bergen har vi kunnskap om naturen og tar vare på den