Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Faglig grunnlag

Faglig grunnlag for naturstrategien

Som bakgrunn for strategien er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som omfatter kartlegging av naturmangfold, turveier med universell utforming, byromsanalyser med mer.

Naturmangfold i Bergen kommune

På oppdrag for Bergen kommune har Miljøfaglig Utredning sammenstilt kjent kunnskap om naturmangfoldet i kommunen, særlig rettet mot naturtyper og arter.

Avstand og tilgjengelighetsanalyser

Bymiljøetaten har utarbeidet tilgjengelighetsanalyser som viser avstanden innbyggerne i Bergen har til grønne nærtilbud, større turområder, lekeområder og badeplasser.

Byliv i Bergen – Bylivsundersøkelsen 2021

Høsten 2021 gjennomførte Bymiljøetaten en bylivsundersøkelse for noen av byrommene i Bergen sentrum, der det er samlet inn data om innbyggernes bruk, opplevelse, behov og ønsker for byrommene.

Blågrønn faktor

Blågrønn faktor er et verktøy som bidrar til en grønnere og mer klimarobust by. Formålet med verktøyet er å sikre lokal overvannshåndtering, styrke naturmangfoldet og ivareta økosystemtjenester.

Blågrønn struktur Åsane – metode og forslag

Sweco har på vegne av Bymiljøetaten utviklet en metode for planlegging av overordnet blågrønn struktur i tettbygde områder i Bergen, der Åsane er benyttet som eksempelområde.

Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune

Rapport om universell utforming gir en oversikt over relevant kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune.