RSS

Faglig grunnlag

Faglig grunnlag for Naturstrategien

Som bakgrunn for strategien er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som omfatter kartlegging av naturmangfold, turveier med universell utforming, byromsanalyser med mer.

Naturmangfold i Bergen kommune

På oppdrag for Bergen kommune har Miljøfaglig Utredning sammenstilt kjent kunnskap om naturmangfoldet i kommunen, særlig rettet mot naturtyper og arter.

Avstand og tilgjengelighetsanalyser

Bymiljøetaten har utarbeidet tilgjengelighetsanalyser som viser avstanden innbyggerne i Bergen har til grønne nærtilbud, større turområder, lekeområder og badeplasser.

Byliv i Bergen – Bylivsundersøkelsen 2021

Høsten 2021 gjennomførte Bymiljøetaten en bylivsundersøkelse for noen av byrommene i Bergen sentrum, der det er samlet inn data om innbyggernes bruk, opplevelse, behov og ønsker for byrommene.

Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune

Rapport om universell utforming gir en oversikt over relevant kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune.

Blågrønn faktor

Blågrønn faktor er et verktøy som bidrar til en grønnere og mer klimarobust by. Formålet med verktøyet er å sikre lokal overvannshåndtering, styrke naturmangfoldet og ivareta økosystemtjenester.

Blågrønn struktur Åsane – metode og forslag

Sweco har på vegne av Bymiljøetaten utviklet en metode for planlegging av overordnet blågrønn struktur i tettbygde områder i Bergen, der Åsane er benyttet som eksempelområde.