Gå tilbake til:
Du er her:

Om strategiarbeidet

Les om prosessen og hvem som har deltatt i arbeidet med naturstrategien for Bergen.

Oppstart av arbeidet med en strategi for naturen i Bergen ble vedtatt 24.06.21. Her finner du dokumentene i byrådssaken.

18. august 2022 vedtok byrådet å legge Naturstrategi for Bergen ut på offentlig høring. Naturstrategien med vedlegg finner du i byrådssaken. 

Naturstrategien er utarbeidet av Bymiljøetaten i dialog med en tverrfaglig kommunal ressursgruppe, bestående av representanter fra Plan- og bygningsetaten, Bergen Vann, Byarkitekten, Byantikvaren, Klimaetaten, Etat for landbruk, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Byrådsavdeling for bolig, sosial og arbeid og Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. 

Arbeidsgruppen har gjennomført en bred medvirkningsprosess for å øke kunnskap om naturens verdier, problemstillinger og interessemotsetninger i Bergen kommune. Ungdomsrådet, Eldrerådet og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse og Folkehelsenettverket har bidratt med sentrale erfaringer og perspektiver i prosessen. Videre har medlemmer i ulike interesseorganisasjoner bidratt med viktig kunnskap om naturverdier til kunnskapsgrunnlaget, og representanter fra de større organisasjonene har formidlet sine råd og ønsker til strategien i en digital innspillskonferanse.