Utklipp fra forsiden til rapporten Naturstrategi for Bergen
Bilde: Haltenbanken

Om strategiarbeidet

Les om prosessen og hvem som har deltatt i arbeidet med naturstrategien for Bergen.

Politiske vedtak for Naturstrategien
Oppstart av arbeidet med en strategi for naturen i Bergen ble vedtatt 24.06.21. Her finner du dokumentene i byrådssaken.

18. august 2022 vedtok byrådet å legge Naturstrategi for Bergen ut på offentlig høring. Høringsutkastet for Naturstrategien med vedlegg finner du i byrådssaken fra august 2022. 

Naturstrategien var på høring i perioden 13. september – 01. november 2022. Vi mottok 24 innspill.  Her kan du lese høringsinnspillene. 

Forslaget til naturstategi ble behandlet av byrådet 2. mars 2023.

Strategien behandles i Bergen bystyre 29. mars 2023. Oppdatert Naturstrategi med vedlegg finner du i bystyresaken

Arbeidet med Naturstrategien
Naturstrategien er utarbeidet av Bymiljøetaten i dialog med en tverrfaglig kommunal ressursgruppe, bestående av representanter fra Plan- og bygningsetaten, Bergen Vann, Byarkitekten, Byantikvaren, Klimaetaten, Etat for landbruk, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Byrådsavdeling for bolig, sosial og arbeid og Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. 

Arbeidsgruppen har gjennomført en bred medvirkningsprosess for å øke kunnskap om naturens verdier, problemstillinger og interessemotsetninger i Bergen kommune. Ungdomsrådet, Eldrerådet og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse og Folkehelsenettverket har bidratt med sentrale erfaringer og perspektiver i prosessen. Videre har medlemmer i ulike interesseorganisasjoner bidratt med viktig kunnskap om naturverdier til kunnskapsgrunnlaget, og representanter fra de større organisasjonene har formidlet sine råd og ønsker til strategien i en digital innspillskonferanse.

Høringsperioden
I høringsperioden for Naturstrategien, har Bymiljøetaten arrangert åpne kontordager, der folk kunne komme for å stille spørsmål og få mer informasjon om strategien. I tillegg ble det gjennomført en bildekonkurranse, hvor folk kunne sende inn bilde av naturelementer/naturområder som de setter pris på. Målet med konkurransen var å nå ut til flere og skape engasjement for naturen i Bergen. Her kan du se vinnerbildene for konkurransen.