Flomforebygging

Målet med overvannshåndteringen er å begrense negative konsekvenser på menneskers helse, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.

Retningslinjer for overvannshåndtering er en del av VA-norm for Bergen. Hensikten med retningslinjene er å sikre en helhetlig overvannshåndtering og at overvann skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planprosesser.

Dette for å

  • sikre liv, helse og materielle verdier
  • se til at flomutsatte områder ikke bebygges
  • redusere flomskader ved å etablere flomveier
  • ivareta og legge til rette for biologisk mangfold
  • ivareta vegetasjonsområder i utbyggingsområder
  • sikre åpne vannveier og hindre bekkelukkinger.