Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 78/20
Bergen, 22. juni 2020

Ansettelsen av Stina Ellevseth Oseland (37) er første steg i oppbyggingen av den nye Klimaetaten som etableres 1. september.

Oseland har master i geografi og bachelor i samfunn og kultur fra Universitetet i Bergen (UIB). Hun kommer fra stillingen som stipendiat ved institutt for geografi ved UiB, og er i sluttinnspurten av sin doktoravhandling der hun ser på de administrative og politiske prosessene med å lage nye klimaplaner i Bergen, Trondheim og Stavanger.

Hun jobber ved CET, senter for klima- og energiomstilling. Hun har ledet et delprosjekt av forskningsprosjektet GOVLAND, om lokal klimaplanlegging i norske kommuner, og har blant annet undervist i bærekraft og urbane prosesser. Oseland startet også opp podcasten Klimasnakk ved CET, senter for klima- og energiomstilling. Hun har jobbet med energi- og klimasaker i Hordaland fylkeskommune, der hun blant annet hadde ansvar for å skrive kapittelet om klimatilpassing i gjeldende klimaplan. Som prosjektmedarbeider i Naturvernforbundet i Hordaland jobbet hun blant annet med utvidelsen av prosjektet Oljefri til Oslo. Oseland har også vært ansvarlig redaktør i Stiftelsen Studentradioen i Bergen.

Skal løfte klimafeltet

Oseland skal lede en ny klimaetat som skal ha klimafaglig spisskompetanse som gjør at kommunen er enda bedre rigget for de komplekse utfordringene som må løses for å nå målet om fossilfri Bergen i 2030. Blant de mange viktige oppgavene Oseland skal stå i spissen for er utarbeidelse av klimabudsjett og klimaregnskap, rullering og oppfølging av Grønn strategi, utvikle kommunens rolle innen sirkulærøkonomi, arbeid med klimatilpasning og klimasårbarhet og følge opp arbeidet med kommunens egne klima- og miljøplaner.

-  Jeg gleder meg veldig til å komme til Bergen kommune og ta fatt i arbeidet med å bygge en klimaetat. Sammen med svært dyktige medarbeidere skal jeg jobbe for å gjøre Bergen til et lavkarbonsamfunn, ved å løfte vanskelige spørsmål og fortsatt drive godt og grundig arbeid både for å redusere utslipp og å gjøre byen rustet til å møte et endret klima, sier Ellevseth Oseland.

- Stina Ellevseth Oseland får ansvar for å utvikle kunnskapsgrunnlaget på klimafeltet, og vi ser frem til å dra nytte av hennes kompetanse for å sikre at Bergen kommune ligger i forkant av utviklingen, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke.

Oseland tiltrer stillingen som klimadirektør 1. september, samtidig med etableringen av den nye klimaetaten.

Stina Ellevseth Oseland, mobil 926 93 651.
 
Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke, Byrådsavdeling for klima, miljø og  byutvikling, mobil 958 49 540.