Pressemelding

Nr. 06/24
Bergen, 25. mars 2024

Testing av de to pilotbodene som etter planen skulle settes opp sommeren 2024, er utsatt grunnet økte kostnader i prosjektet.

Som en oppfølgning av torgstrategien fra 2018, har Bymiljøetaten det siste året arbeidet med å utvikle to pilotboder og et felles bespisningsareal med tak på Fisketorget. Etter planen skulle to aktører få teste de to torgbodene sommersesongen 2024. 

Utfordrende å finne leverandør 

I desember 2022 ble det avsatt 5,4 millioner kroner i budsjettet til pilotprosjektet. Arbeidet med å skaffe en leverandør til å utvikle bodene startet i januar 2023, og konkurransen ble publisert i mars 2023. Da fristen for å levere tilbud gikk ut i august, hadde ikke kommunen fått inn tilbud fra noen potensielle leverandører. En ny konkurranse ble utlyst, men også da uten at det kom inn noen tilbud. Etter direkte forhandlinger ble det i slutten av november signert kontrakt med Størksen Rustfri Industri AS for utvikling av bodene. 

Nytt kostnadsestimat: 15 millioner 

I samarbeid med torghandlerne og leverandøren av bodene, har det i vinter blant annet vært arbeidet med utforming av bodene, tak, kjøkkenløsning, klimaskjerming og økonomi. I februar 2024 ble et samlet kostnadsestimat for utvikling av bodene lagt frem, som viste at de aktuelle løsningene ville koste 12,5 millioner kroner. Med to millioner allerede lagt inn i prosjektet, vil den den totale summen bli på cirka 15 millioner kroner. Dette inkluderer alle utviklingskostnadene, så det totale kostnadsbildet for pilotprosjektet er høyere enn produksjonen av bodene alene. 

– Siden vi fikk dette kostnadsestimatet har vi jobbet med mulige alternativer for kostnadsreduksjon, men vi ser at det ikke er mulig å utvikle de bodene som er planlagt innenfor budsjettet. Vi har derfor valgt å stoppe opp arbeidet for å jobbe videre med løsninger for finansiering og tiltak for å redusere kostnader og usikkerhet, forteller direktør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen. 

Innovative løsninger 

Det er flere årsaker til at kostnadene blir høyere enn først antatt.  Pilotbodene skal teste løsninger som ikke er på torget i dag, og det har vært behov for å utvikle innovative løsninger selv, da det ikke finnes tilsvarende løsninger på markedet. Benk- og kjøkkendelen skal blant annet kunne skyves sammen og lukkes, takene på boder og felles bespisningsareal skal motoriseres for å kunne åpnes på finværsdager, og detaljeringen av bodene skal tilpasses aktørenes unike behov. 

– Jeg har stor forståelse for at 15 millioner fremstår som mye penger for utvikling av to boder og et tak, men innenfor de premissene som er lagt, så er det dette det koster i markedet. Når kostnadsanslaget ble gjort i 2022 var forståelsen for det unike ved å få laget torgboder med disse kravene undervurdert. Det har vist seg å være en større kompleksitet enn forventet knyttet til dette utviklingsarbeidet, sier Reinertsen. 

Ønsker å teste bodene i 2025 

Avdelingsleder Geir Haveraaen forteller at det ikke lenger er realistisk å få på plass nye boder til sommeren 2024 med de usikkerhetene som har oppstått. Bymiljøetaten vil jobbe videre med alternativer for finansiering og kostnadsreduserende tiltak, og jobber for at prosjektet skal være klart til testing i 2025. 

– Vi synes dette er en lei situasjon, spesielt for de torghandlerne som var valgt ut til å teste bodene. Men når vi ser at bodene uansett ikke ville blitt klare før tidligst mot slutten av sommeren, så mener vi det er bedre å bruke tiden frem mot 2025 godt, slik at vi får testet bodene en full sesong neste år. Vi håper torghandlerne er med videre til det, sier Haveraaen.   

Geir Haveraaen, avdelingsleder i Bymiljøetaten, e-post: geir.haveraaen@bergen.kommune.no, telefon 481 61 395

Andrea Friestad Nyland, kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, telefon 951 58 806