Illustrasjon som viser Bybanen langs Bryggen
Bilde: Bergen kommune

Bybanen fra sentrum til Åsane

Reguleringsplanene for Bybanen til Åsane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel er vedtatt.

Planene er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Det er nå Bybanen utbygging i Vestland Fylkeskommune og Statens Vegvesen som overtar prosjektet, og de har ansvar for prosjektering og utbygging.

Revidert reguleringsplanforslag for Bybanen og hovedsykkelrute til Åsane og forlenget Fløyfjelltunnel ble levert fra Plan- og bygningsetaten mars 2023 til politisk 2. gangs behandling. Vedtaket ble fattet av Bergen bystyre 31. mai og 27. september 2023

Reguleringsplanene ble kunngjort 7. oktober 2023, med klagefrist 4. november 2023. Klagene blir oppsummert og vurdert av Bergen kommune. Statsforvalteren i Vestland er klageinstans. Klagene for delstrekning 1 sentrum og Fløyfjelltunnelen - rigg- og anleggsområde, er oversendt til politisk behandling.

Dokumenter og mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på Miljøløftet.

Bakgrunn, planprosess og fremdrift

Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. Målet er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise. 

 
  • Melding om oppstart av planarbeid Bybanen til Åsane ble varslet i mai 2018. Oppsummering av merknader til oppstart og fagetatens oppfølging av disse ligger som vedlegg i saken. 
  • Planforslaget var på høring høsten 2022, og alle berørte grunneiere og naboer ble varslet med brev. Kommunen har arrangert flere offentlige informasjonsmøter. 
  • Merknader til planforslagene som kom inn i høringsperioden er oppsummert og vurdert i revidert planforslag.
  • Revidert planforslag ble oversendt fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 31.03.2023.
  • Reguleringsplanene ble vedtatt i Bergen bystyre 31. mai og 27. september 2023.
  • Kunngjøring og klagebehandling

 

Illustrasjon av fremdriftsplanen for prosjektet fra oppstart til vedtak
Fremdriftsplan for prosjektet
Bilde: Bergen kommune

 

 

Oversikt over politiske vedtak

Reguleringsplanene ble vedtatt i Bergen bystyre 31. mai og 27. september 2023

Reguleringsplanene ble behandlet i byrådet 20. oktober 2022. Planforslaget ble vedtatt lagt på høring.

Løsningene i Eidsvåg ble fulgt opp i egen sak til bystyret 24.03.2021. Bystyret vedtok fagetatens anbefaling av konsept 1 og besluttet videre at «Reguleringsplanen skal opne for at det skal kunne byggjast ei løysing der portalane til Fløyfjellstunnelen er forlenga under eit miljølokk fram til bru over stemma».

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016 (sak 88/16), og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018 (sak 19/18). Skissefasen i planarbeidet er gjennomført, og oppsummeringsrapport for skissefasen ble behandlet i byrådet 17.12.2020 (sak og vedtak), og i bystyret 24.02.2021. Byrådet sluttet seg til oppsummeringen fra skissefasen med de presiseringer som fremgår av saken, og legger dette til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen. Bystyret tok anbefalingene fra skissefasen og byrådssaken til orientering.

Byrådet i Bergen vedtok i møte 09.05.2018 (sak 1111-18) oppstart av reguleringsplanarbeid for:

  • Bybanen fra sentrum til Åsane
  • Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg
  • Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er 12,7 km lang og har 14 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 13 km lang. Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er ca 3 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,5 km.  

Tunnelutredning

Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken. Se byrådssak fra 12.03.2020 og bystyresak fra 28.05.2020. Utredningen ble lagt frem for politisk behandling høsten 2021.

Bystyret behandlet saken om alternativ i sentrum i møtet 15.12.2021, sak 398/21, og vedtok at dagløsningen for Bybanen gjennom sentrum fortsatt skal legges til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet. Arbeidet med tunnelalternativet ble avsluttet. Les mer om tunnelutredningen på miljøløftet.no.

Tilleggsutredninger ved Tertneskrysset og i Åsane

Konsekvensutredning (KU) for Bybanen sentrum-Åsane ble utarbeidet i 2013, og reguleringsplanarbeidet startet opp i 2018. Som en del av skissefasen i reguleringsplanarbeidet, er alternative løsninger vurdert for bybanetraséen ved Griggastemma og for kryssing av E39 i Åsane.

Det er utarbeidet to tilleggsutredninger, en for hver av disse strekningene. Disse har vært på høring. Bergen bystyre behandlet tilleggsutredningene i møte januar 2021. Bystyret vedtok at banen skal krysse E39 i bro i Åsane, og at tunnelløsning for Bybanen fra konsekvensutredningen fra 2013 skal ligge til grunn for det videre planarbeidet ved Griggastemma.

Se vedtak fra bystyret 27.01.2021.