Illustrasjon med tekst og tegninger som viser de ulike typene elever med stort læringspotensial.

Elever med stort læringspotensial viser til elever som lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap sammenlignet med jevnaldrende. Hva kjennetegner disse elevene, og hvordan kan de få tilpasset opplæring? Les mer i veilederen for tilpasset opplæring for barn med stort læringspotensial

Barn med stort læringspotensial utgjør 10-15 prosent av elevene i norske klasserom. 

Barn med stort læringspotensial kan være svært ulike. Slik blir de ulike typene beskrevet:  

Den suksessfulle

  • Tilpasser seg skolens krav og har gode resultat. Kjeder seg ofte, og kan mer enn de får vist.

Den utfordrende

  • Kreativ og lite innstilt på å tilpasse seg. Utfordrer læreren i klasserommet. Har ofte et negativt selvbilde.

Den skjulte

  • Skjuler evnene sine for ikke å skille seg ut i elevgruppen.

Dropouten

  • Har mistet troen på at de voksne på skolen ser dem og kan møte dem. Er fraværende, enten fysisk eller mentalt.

Den dobbelteksepsjonelle

  • Har en funksjonsvanske eller lærevanske i tillegg til stort læringspotensial. Noen ganger skjuler vansken potensialet – andre ganger er det omvendt.

Bergen kommune har en veileder som skolene kan bruke for å tilpasse opplæringen for elever med stort læringspotensial.

Veilederen har fire deler: identifisering, pedagogiske grep, undervisningsopplegg og skoleledelse. 

Identifisering 

Identifisering handler om hvordan finne elevene med stort læringspotensial gjennom tilpasset opplæring. 

Pedagogiske grep 

Pedagogiske grep handler om prinsipper og råd for hvordan møte disse elevene i undervisningen, og hvordan legge til rette for et læringsmiljø der de kan medvirke til å få god tilpasset opplæring.

Undervisningsopplegg

I delen med undervisningsopplegg finner du komplette undervisningsopplegg rettet mot ulike trinn på barneskole. Det meste kan også brukes i ungdomsskolen.  

Skoleledelse

Denne delen handler om hvordan skoleledere kan legge til rette for god inkludering og tilpasset opplæring til denne elevgruppen, og om skole-hjem samarbeid.

Elever med stort læringspotensial har ikke rett på spesialundervisning, men Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Bergen kommune - Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL) kan være samarbeidspartnere i arbeidet med å skape et inkluderende skolemiljø.

Skoleledelsen tar initiativ til samarbeid med PPT, BUP, BKL eller andre samarbeidsorganer ved behov.