PPT skal hjelpe skoler og barnehager med å tilrettelegge for at barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging får et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud. 

PPT kan bistå i kompetanse- og organisasjonsutvikling, og gjør sakkyndige vurderinger av barn og elevers særlige behov.

Foreldre  henviser i samarbeid med skole og barnehage, mens foreldre med barn som ikke går i barnehage henviser gjennom eget skjema. Selv om barnehagen/skolen vurderer at barnets behov kan ivaretas innenfor det ordinære tilbudet, kan foreldre når som helst kreve at barnehagen/skolen henviser til PPT for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

Skole eller barnehage har ansvar for å sende inn henvisning til PPT dersom foreldre ønsker eller samtykker til det. Det er et felles, elektronisk skjema for henvisning til PPT for barn i barnehage, grunnskole og voksne med rett til grunnskoleopplæring og behov for vurdering av spesialundervisning. Skjemaene er digitale og krever innlogging via ID-porten.

Både henvisningskjema og pedagogisk rapport må være sendt inn før henvisingen blir behandlet.

Pedagogisk rapport bør mellomlagres når du er innlogget. Vi anbefaler at innholdet i rapporten skrives i eget dokument og teksten klippes inn i skjema.  Det anbefales at rapporten ferdigstilles før man begynner å skrive selve henvisningen. 

 

Mange kan på et eller annet tidspunkt i utdanningsløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. PP-tjenesten er sakkyndig instans, og vurderer behovet i hvert enkelt tilfelle.

PP-tjenesten i kommunene utarbeider sakkyndige vurderinger i saker som blant annet handler om: 

  • spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning
  • tidlig eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring
  • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Gå til henvisningsskjema (innlogging med ID-porten)

Gå til skjema for pedagogisk rapport (innlogging med ID-porten)

Henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp

Dersom barnehagen ikke klarer å hjelpe barnet innen det ordinære barnehagetilbudet kan de, i samarbeid med foreldre/foresatte, ta kontakt med PPT for å vurdere om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens § 31. Selv om barnehagen konkluderer med at barnets behov kan ivaretas innenfor det ordinære barnehagetilbudet, kan foresatte kreve at barnehagen henviser til PPT for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp.

Les mer om spesialpedagogisk hjelp her.

Tiltak som ikke krever henvisning

Barnehagen kan søke om lavterskeltilbud. Dette innebærer at barnehager får rask og relevant hjelp fra PPS (Pedagogisk psykologisk senter) til spørsmål som gjelder barns utvikling. Målet er å øke kompetansen til de ansatte gjennom veiledning på systemnivå knyttet til grupper av barn eller enkeltbarn.

Barnehager som har barn med nedsatt funksjonsevne kan søke om individuell tilrettelegging etter barnehagelovens § 37.  Formålet er å bygge ned funksjonshemmende barrierer i barnehagen, slik at barnet kan nyttiggjøre seg barnehagetilbudet. Kommunen skal sikre barnet et egnet, individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

 

Barn som ikke går i barnehage kan også ha rett på spesialpedagogisk hjelp.

Ta kontakt med PP-tjenesten dersom du har barn under skolealder som har behov for tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring. 

Les mer om spesialpedagogisk hjelp her.

Gå til henvendelsesskjema her  (innlogging med ID-porten)

Gå til henvisningsskjema (innlogging med ID-porten)

Gå til skjema for pedagogisk rapport (innlogging med ID-porten)

Dersom ditt barn ikke har tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen kan du be om en henvisning til PPT for å få en vurdering om det er behov for spesialundervisning eller annen særskilt tilrettelegging (se avsnitt om sakkyndige vurderinger av særskilte behov)

Dersom foresatte mener at eleven ikke har et tilfredsstillende utbytte av undervisningen i skolen, plikter skolen å utforske arbeidsmåter som passer bedre for eleven.  Skolen skal alltid gjennomføre undersøkelser og iverksette tiltak for å se om de kan tilrettelegge godt nok for barnet innenfor den tilpassede opplæringen, før de henviser eleven videre. 

Selv om skolen konkluderer med at eleven har tilfredsstillende utbytte av undervisningen, kan foresatte kreve at skolen henviser til PPT for vurdering av behov for spesialundervisning. Skolen skal ha samtykke fra foresatte og elever over 15 år før henvisning. Elever under 15 år skal gjøres kjent med henvisning til PPT. 

Les mer om spesialundervisning i skolen her.

Voksne med rett til grunnskole kan også få vurdert behov for spesialundervisning etter Opplæringslovens § 4A-2.

Les mer om Bergen Voksenopplæring her.

Les mer om grunnskole for voksne her.

Les mer om Bergen Læringssenter for norsk og samfunnsfag her.

Gå til henvisningsskjema (innlogging med ID-porten)

Skolen skal legge ved en pedagogisk rapport.

Mal for pedagogisk rapport kommer senere.  

PP-tjenesten hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, slik at de lykkes med å tilrettelegge for barn og elever med særskilte behov i kortere eller lengre perioder.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.

Kompetanse- og organisasjonsutvikling kan foregå i:

  • et tverrfaglig eller tverrsektorielt samarbeid
  • hele barnehager og skoler
  • en avdeling, et trinn, en gruppe eller klasse

PP-tjenesten kan bidra med kompetanse- og organisasjonsutvikling til både kommunale og private skoler og barnehager.

Gå til henvisningsskjema (innlogging med ID-porten)

Barnehagelovens kapittel VII Spesialpedagogisk hjelp, teiknspråkopplæring m.m.

Opplæringslovens kapittel 5 Spesialundervisning

Forvaltningsloven

I Bergen kommune er PPT organisert som en del av Pedagogisk psykologisk senter i hvert av de fire byområder. Kontakt barnehagen, skolen eller PP-senteret som har ansvar for din bydel.