Gå tilbake til:
Du er her:
kommunal bolig

Bergen kommune har cirka 3.400 ordinære kommunale utleieboliger som blir leid ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er av ulik størrelse og ligger i alle bydeler.

Hvem blir regnet som vanskeligstilt på boligmarkedet ?

Å være vanskeligstilt på boligmarkedet betyr at du trenger hjelp til å skaffe deg en bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne og helsemessige eller sosiale problemer.

 

Kriterier og vilkår for å søke

Som hovedregel må søker være fylt 18 år.  Har søker misligholdte låneforpliktelser, uoppgjort husleie eller krav om tilbakebetaling av bostøtte til kommunen, stilles det krav til at gjelden er betalt tilbake eller at det er inngått en nedbetalingsavtale. Tidligere brudd på leiekontrakt som førte til utkastelse, vil medføre karantenetid på inntil ett år.

I tillegg må søker ha bodd i Bergen det siste året i henhold til folkeregisteret.

Søker må være uten egnet bolig. Dette betyr at du eller dere:

  • Bor midlertidig hos andre, på hospits, på institusjon eller lignende.
  • Bor på tidsbegrenset leiekontrakt uten rett til fornyelse, og det er mindre enn seks måneder igjen av leietiden.
  • Bor i bolig som er klart uegnet på grunn av helse- eller familiesituasjon.

Utenlandske statsborgere må være innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett.

Det er en øvre inntektsgrense for å søke. Inntektsgrensene er basert på brutto årsinntekt, og blir regulert i takt med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G). 

  • Husstander med  én person:   3,5 * G
  • Husstander med to personer: 4,0 * G
  • Husstander med tre personer: 4,5 * G
  • Husstander med fire personer: 5,0 * G

 

Oversikt over dine saker

Fra september 2019 vil elektroniske dokumenter være tilgjengelig for deg på Min side. Her vil du finne kopi av elektroniske søknader, klager og vedlegg du har sendt inn samt vedtak og annen post fra Boligetaten.

Søknadsskjema

Skal du  søke kommunal bolig fyller du ut elektronisk søknad som du finner link til nederst på siden. Dersom Boligetaten vurderer at du er i målgruppen for kommunal bolig, vil du bli innkalt til en samtale med en saksbehandler.

Det er også dette elektroniske skjemaet du skal bruke ved søknad om bytte av kommunal bolig, fornyelse av søknad og forlengelse av leiekontrakt. 

Ved innlevering av søkanden må du legge ved dokumentasjon, se veiledning:

Må du ettersende informasjon eller vedlegg, gjør du dette via Min side. Linken finner du øverst på alle Bergen kommune sine nettsider.

Retningslinjer

Retningslinjene ved tildeling av kommunale utleieboliger ble vedtatt av Bergen Bystyre 19. oktober 2016. Sak nummer 268-16.

 

Vedtak

Blir søknaden innvilget vil du komme på venteliste for kommunal bolig og få et kønummer som viser hvor du står på ventelisten. I løpet av ventetiden må søknaden bli fornyet hver sjette måned. Der bekrefter du at du fremdeles ønsker en kommunal utleiebolig og at vilkårene for å få tildelt bolig fremdeles er til stede.Dette gjør du ved å fyller ut det samme elektroniske skjemaet som ved søkand om bolig. Link til skjemaet finner du nederst på siden.

Hvert år er det flere som søker og blir innvilget en kommunal utleiebolig, enn antallet ledige boliger. Dette innebærer at det kan være lang ventetid på å få tilbud om en kommunal utleiebolig.

Forlengelse av leiekontrakt

Leiekontrakten i kommunale boliger er vanligvis tre år. Når utløpsdato for leiekontrakten nærmer seg må du søke om forlengelse av denne. Dette gjør du ved å fyller ut det samme elektroniske skjemaet som ved søkand om bolig. Link til skjemaet finner du nederst på siden.

Klage på vedtak om kommunal bolig

Du har rett til å påklage vedtaket. Når du ettersender informasjon eller ønsker å klage, gjøres det elektronisk via Min side på Bergen kommune sine hjemmesider.

Boligetaten vurderer saken på nytt, dersom vedtaket ikke omgjøres vil saken legges fram for klagenemnden for endelig behandling.

Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brev kom fram til adressaten. Klagen skal være begrunnet, for øvrig vises det til de momenter som kan være relevant for bedømmelsen av saken. Dersom det påberopes særlig grunn, kan det søkes om forlengelse av klagefristen. Dersom klagen kommer inn etter fristens utløp, kan den bli avvist. Du må derfor opplyse om årsaken til forsinkelsen.

Selv om det er klageadgang, vil vedtaket vanligvis iverksettes straks.

 

Verge / søkere uten BankID

Er du oppnevnt som verge og ikke kan sende inn elektronisk søknad, forlengelse av 3-årig leiekontrakt, eller fornyelse av søknad om bolig kan du bruke et av skjemaene under.

 

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Kan jeg søke om bolig fra kommunen?

Svar: Bor du i Bergen og trenger hjelp til å finne et sted å bo kan du søke. Se under fanen retningslinjer for mer informasjon og begrensinger

-----

Sprøsmål: Kan jeg få snakke med en saksbehandler?

Svar: Har du søkt om kommunal bolig vil saksbehandler kalle deg inn til en timeavtale. Han du allerede vært til timeavtale kan du snakke med saksbehandler på telefon, eller du kan sende en henvendelse via Min side.

-----

Spørsmål: Kan jeg få depositum av Boligetaten?

Svar: Det er kun noen få av boligene vi kan gi depositumsgaranti til. Det fremkommer av tildelingsbrevet om du kan søke eller ikke. Dersom du ikke selv kan ordne med depositum, kan du søke om garanti fra NAV.

-----

Sprøsmål: Jeg ønsker å si opp leieforholdet.

Svar: Leieforholdet må sies opp hos den du har kontrakt med og betaler husleie til. Bor du i en kommunal bolig er det vanligvis Etat for Boligforvaltning. Det er 30 dagers oppsigelsestid fra de har mottatt den skriftlige oppsigelsen.

-----

Spørsmål: Jeg ønsker å klage på bråk fra naboer eller på forhold i leiligheten

Svar: Dette må du ta opp med huseier, vanligvis Etat for Boligforvaltning.

Elektronisk søknad om bolig og forlengelse av leiekontrakt