Gå tilbake til:
Du er her:
kommunal bolig

Bergen kommune har cirka 3.600 ordinære kommunale utleieboliger som blir leid ut til vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene er av ulik størrelse og ligger i alle bydeler.

Kommunal utleiebolig er for vanskeligstilte på boligmarkedet. Å være vanskeligstilt på boligmarkedet betyr at du trenger hjelp til å skaffe deg en bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne og helsemessige eller sosiale problemer.

Kriterier

Som hovedregel må søker være fylt 18 år.  I tillegg må du ha hatt folkeregistrert adresse i Bergen kommune det siste året.

Kriterier knyttet til bosituasjon

Du må være uten egnet bolig. Dette betyr at du eller dere:

 • Bor midlertidig hos andre, på hospits, på institusjon eller lignende.
 • Bor på tidsbegrenset leiekontrakt uten rett til fornyelse, og det er mindre enn seks måneder igjen av leietiden.
 • Bor i bolig som er klart uegnet på grunn av helse- eller familiesituasjon. Dette gjelder også ved søknad om bytte av kommunal utleiebolig.

Andre kriterier

Utenlandske statsborgere må være innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag eller gitt varig oppholdsrett.

Har du misligholdte låneforpliktelser, uoppgjort husleie eller krav om tilbakebetaling av bostøtte til kommunen, stilles det krav til at gjelden er betalt tilbake eller at det er inngått en nedbetalingsavtale. Tidligere brudd på leiekontrakt som førte til utkastelse, vil medføre karantenetid på inntil ett år.

Inntektsgrenser for å kunne søke

Det er en øvre inntektsgrense for å søke. Inntektsgrensene er basert på brutto årsinntekt, og blir regulert i takt med endringer i Folketrygdens grunnbeløp (G). 

 • Husstander med  én person:   3,5 * G
 • Husstander med to personer: 4,0 * G
 • Husstander med tre personer: 4,5 * G
 • Husstander med fire personer: 5,0 * G

​Retningslinjene ved tildeling av kommunale utleieboliger ble vedtatt av Bergen Bystyre 19. oktober 2016. Saksnummer 268-16.

 

​Ved innlevering av søknad om kommunal utleiebolig er det viktig at du legger ved nødvendig dokumentasjon om inntektsforhold og nåværende boforhold.

​Enten du skal søke kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig eller fornye din eksisterende søknad, fyller du ut skjemaet  Elektronisk søknadskjema.   Dersom Boligetaten vurderer at du er i målgruppen for kommunal utleiebolig, vil du bli innkalt til en samtale med saksbehandler.

Ettersending av dokumentasjon

Skal du ettersende informasjon eller vedlegg, gjør du dette via Min kommune.

Dersom du ikke har mulighet for å levere dokumentasjon digitalt kan du sende det til Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen eller henvende deg til Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Fra oktober 2022 vil elektroniske dokumenter være tilgjengelig for deg på Min Kommune. Her vil du finne elektroniske søknader, vedtak, klager, mangelbrev samt annen elektronisk post fra Boligetaten.

 

Blir søknaden innvilget vil du komme på venteliste for kommunal utleiebolig. Det kan være lang ventetid på å få tilbud om en kommunal utleiebolig. Det er fordi vi har flere som søker og blir innvilget en kommunal utleiebolig, enn antallet ledige boliger.

I løpet av ventetiden må søknaden bli fornyet hver sjette måned. Der bekrefter du at du fremdeles ønsker en kommunal utleiebolig og at vilkårene for å få tildelt utleiebolig fremdeles er til stede.​ Dette gjør du ved å fylle ut det samme elektroniske skjemaet som ved søknad om bolig. 

Lenke til skjemaet finner du nederst på siden.​​

 

Leiekontrakten i kommunale utleieboliger er vanligvis på tre år. Når utløpsdato for leiekontrakten nærmer seg må du søke om forlengelse av denne.

Dette gjør du ved å fylle ut ​​ved å sende inn elektronisk søknad om forlengelse av leiekontrakt.

Du har rett til å påklage vedtaket. Når du ønsker å klage, gjøres det elektronisk via Min Kommune

Boligetaten vurderer da saken på nytt. Dersom vedtaket ikke omgjøres vil saken legges fram for klagenemnden for endelig behandling.

Klagefristen er 3 uker fra du mottar vedtaket. Klagen skal være begrunnet. Legg ved dokumentasjon du tenker kan være relevant for klagen. 

Dersom det påberopes særlig grunn, kan det søkes om forlengelse av klagefristen. Dersom klagen kommer inn etter fristens utløp, kan den bli avvist. Du må derfor opplyse om årsaken til forsinkelsen.

Selv om det er klageadgang, vil vedtaket vanligvis iverksettes straks.

Spørsmål: Kan jeg søke om bolig fra kommunen?

Svar: Bor du i Bergen og trenger hjelp til å finne et sted å bo kan du søke. Se under fanen - Hvem kan søke kommunal utleiebolig? 

Spørsmål: Når kan jeg søke om bytte av kommunal bolig?

Svar: Du kan søke bytte når boligen er for liten/ for stor, eller uegnet på grunn av sykdom. Du bruker samme skjema som ved søknad om bolig?

Spørsmål: Kan jeg få snakke med en saksbehandler?

Svar: Har du søkt om kommunal bolig vil saksbehandler kalle deg inn til en timeavtale. Har du allerede vært til timeavtale kan du snakke med saksbehandler på telefon, eller du kan sende en henvendelse via Min kommune.

Spørsmål: Kan jeg få depositum av Boligetaten?

Svar: Det er kun noen få av boligene vi kan gi depositumsgaranti til. Det fremkommer av tildelingsbrevet om du kan søke eller ikke. Dersom du ikke selv kan ordne med depositum, kan du søke om garanti fra NAV.

Spørsmål: Jeg ønsker å si opp leieforholdet.

Svar: Leieforholdet må sies opp hos den du har kontrakt med og betaler husleie til. Bor du i en kommunal bolig er det vanligvis Etat for boligforvaltning.  

Dersom du leier av andre enn Etat for boligforvaltning  (BOB, Selvaag, OBOS, Vestbo eller andre) finner du kontaktinformasjon på husleiekontrakten.

Spørsmål: Jeg ønsker å klage på bråk fra naboer eller på forhold i leiligheten

Svar: Problemer med naboer eller forhold ved boligen må du ta opp utleier. Det er vanligvis Etat for boligforvaltning .

Dersom du leier av andre enn Etat for boligforvaltning (BOB, Selvaag, OBOS, Vestbo eller andre) finner du kontaktinformasjon på husleiekontrakten.

Etat for boligforvaltning eier, drifter, forvalter og leier ut kommunale boliger og andre botilbud i Bergen kommune. I tillegg setter vi i verk bolig- og miljøforbedrende tiltak.

På hjemmesiden til Etat for boligforvaltning kan du finne følgende skjema:

 • Skjema for å si opp leieforholdet
 • Søknad om opptak av husstadmedlem
 • Søknad om at en annen overtar leieforholdet i kommunal utleiebolig
 • Søknad om fremleie av kommunal utleiebolig
 • Klage på leieforhold i kommunal utleiebolig
 • Meld fra om feil på kommunal utleiebolig

På hjemmesiden finner du også informasjon om hvorledes kontakte Etat for boligforvaltning, åpningstider og nummer til vakttelefon.
 

Saksbehandlerne har taushetsplikt, og opplysningene i søknaden lagres også etter at kundeforholdet er over. Du kan få innsyn i opplysningene som er registrert på deg og eventuelt kreve å få rettet opp gale opplysninger.

Du melder fra til Boligetaten hvis 

 • du har funnet en bolig selv 
 • inntekten endrer seg 
 • livssituasjonen ender seg  
 • du har fått ny postadresse/kontaktinformasjon 
   
Elektronisk søknadsskjema