Jobbsjansen tilbyr individuelt tilpasset fulltidsprogram som skal gi god overgang til arbeid eller utdanning.   Se IMDi.no.  

 

Hovedmålgruppe er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 –55 år som har svak tilknytning til arbeidslivet og heller ikke deltar i ordinær utdanning, og som har behov for kvalifisering.  

Her under: 

 • Kvinner som er forsørget av familie.
 • Kvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde.
 • Kvinner som mottar sosialhjelp kan omfattes av ordningen. Personer som er i målgruppen for kvalifiseringsprogrammet etter sosialtjenesteloven er imidlertid ikke i målgruppen for Jobbsjansen.
 • Kvinner som har vært deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kan omfattes av Jobbsjansen. Det forutsettes atd er er gått minst to år siden deltakerne fullført - eller mistet retten til introduksjonsprogram.

Prosjektet er både for kvinner med høy utdanning og de som har lite skolebakgrunn. Felles for alle er at de har ingen eller  svært lite arbeidserfaring fra Norge, og at de har behov for hjelp til å kunne klare å komme seg inn på arbeidsmarkedet. 

Kriterier for inntak i Jobbsjansen: 

 • Fra Asia, Afrika eller Latin-Amerika. 
 • Oppholdstid i  Norge (minimum 1 år).
 • Har permanent opphold/varig tilknytning til Norge.
 • Norskferdigheter på et nivå som gjør at du kan klare deg uten tolk - minimum A2. Dersom du har rettigheter til norskkurs på Bergen læringssenter bør kurset fullføres før oppstart i Jobbsjansen.
 • Uten arbeid (hverken deltid eller heltid).
 • Uten oppfølging/tiltak fra NAV.
 • Kan delta i et fulltidsprogram (37,5 timer per uke),  der arbeidspraksis er en vesentlig del av programmet.  Alle som har behov for barnepass må ha barnehageplass/SFO på fulltid. 

Jobbsjansen har venteliste og ved vurdering for inntak av nye deltakere blir kriteriene over samt søknadsdato for når du har søkt Jobbsjansen vektlagt.

Søkere som har behov for grunnleggende kvalifisering vil bli prioritert.

Jobbsjansen er et individuelt tilrettelagt fulltidsprogram, der målet er å styrke deltakernes kvalifikasjoner, slik at de får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak.

Aktuelle tiltak i programmet:

 • Arbeidspraksis. Vi har et utstrakt samarbeid med en rekke offentlige og private bedrifter som gir opplæring gjennom arbeidspraksis.
 • Andre arbeidsmarkedstiltak i NAV.
 • Styrke norskferdighetene gjennom ulike aktiviteter. 
 • Kortere bransjekurs i samarbeid med eksterne fagpersoner.
 • Nettverksstyrkende tiltak. Tett samarbeid med ulike frivillige organisasjoner.

Epost: Postmottak.jobbsjansen@bergen.kommune.no

Telefon: 945 03 024

Besøksadresse: 
Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen

Søknad til jobbsjansen