Gå tilbake til:
Du er her:

Jobbsjansen tilbyr individuelt tilpasset fulltidsprogram som skal gi god overgang til arbeid eller utdanning.  Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som er uten tilknytning til arbeidslivet, og som ikke er omfattet av andre ordninger. Se IMDi.no

Hvem kan delta?

Målgruppen for prosjektet er hjemmeværende kvinner som er forsørget (ikke mottar sosialhjelp) og kvinner som mottar overgangsstønad. Fra august 2020 ble det også åpnet opp for at kvinner som bor i hushold som er blitt avhengig av offentlige ytelser som følge av Covid 19 kan delta i Jobbsjansen. 

Prosjektet er både for kvinner med høy utdanning og de som har lite skolebakgrunn. Felles for alle er at de har ingen eller  svært lite arbeidserfaring fra Norge, og at de har behov for hjelp til å kunne klare å komme seg inn på arbeidsmarkedet. 

Kriterier for inntak i Jobbsjansen: 

 • Fra Asia, Afrika eller Latin-Amerika. 
 • Oppholdstid i  Norge (minimum 1 år).
 • Har permanent opphold/varig tilknytning til Norge.
 • Norskferdigheter på et nivå som gjør at du kan klare deg uten tolk.
 • Uten arbeid (hverken deltid eller heltid).
 • Uten oppfølging/ tiltak fra NAV.
 • Kan delta i et fulltidsprogram,  der arbeidspraksis er en vesentlig del av programmet. Det betyr at en må ha barnehageplass/SFO dersom en har behov for barnepass.
 • Minst to år siden avslutning av eventuelt introduksjonsprogram.

Jobbsjansen har venteliste og ved vurdering for inntak av nye deltakere blir kriteriene over samt søknadsdato for når du har søkt Jobbsjansen vektlagt.

Søkere som har behov for grunnleggende kvalifisering vil bli prioritert.

Hva er Jobbsjansen?

Jobbsjansen er et individuelt tilrettelagt fulltidsprogram, der målet er å styrke deltakerne kvalifikasjoner, slik at de får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak.

Aktuelle tiltak i programmet:

 • Arbeidspraksis. Vi har et utstrakt samarbeid med en rekke offentlige og private bedrifter som gir opplæring gjennom arbeidspraksis.
 • Andre arbeidsmarkedstiltak i NAV.
 • Norskopplæring. Vi tilbyr norskopplæring i gruppe og på arbeidsplassen.  Dersom du har rettigheter til norskopplæring på Nygård skole kan det inngå i programmet.
 • Kortere bransjekurs i samarbeid med eksterne fagpersoner.
 • Nettverksstyrkende tiltak. Tett samarbeid med ulike frivillige organsisasjoner.

Kontaktinformasjon

Epost: Postmottak.jobbsjansen@bergen.kommune.no

Telefon: 55568930

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen

Søknad til jobbsjansen