Omsorgsstønad  gis til pårørende som har et særlig tyngende omsorgsarbeid som varer over tid.

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad er en  økonomisk kompensasjon og  skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Omsorgsstønad er skattepliktig og gir opptjening av pensjonspoeng.

Hjelpestønad fra NAV

Dersom du fyller kriteriene for både hjelpestønad fra NAV og kommunal omsorgsstønad, skal du anvende hjelpestønad først. Kommunen kan ta hensyn til hjelpestønaden ved tildeling og utmåling av omsorgsstønaden. Dere må derfor søke om hjelpestønad før eller parallelt med søknad om omsorgsstønad.

Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid over tid. Kommunen vektlegger blant annet:

  • om du bruker mange timer per måned på omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • om omsorgsarbeidet skjer om natten eller gir avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid. 

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

Du finner søknadsskjema under overskriften Søknadskjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

Tjenesten er gratis

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester