Alle flyktninger og asylsøkere må gjennomgå en gratis tuberkuloseundersøkelse. Tilreisende fra land med høy forekomst av tuberkulose skal også til kontroll dersom de skal være i Norge i tre måneder eller mer.

 

Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer. Det viktigste organet er lungene.

Tuberkulose i lungene kan være livstruende uten behandling.

Tuberkuloseundersøkelsen er en del av kommunens program for å forebygge og bekjempe sykdommen.

I følge Tuberkulosekontrollforskriftens § 3-1 har følgende personer plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

  • Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Dette gjelder alle flyktninger og asylsøkere. Innvandrere skal undersøkes så snart som mulig, helst innen 4 uker etter ankomst.
  • Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Dette gjelder også studenter, hospitanter og au pairer.
  • Andre som har vært utsatt for tuberkulosesmitte. Dette punktet åpner for pliktig undersøkelse ved berettiget mistanke i andre tilfeller enn de som er nevnt over.
  • Personer kan bli anbefalt tuberkuloseundersøkelse selv om de ikke omfattes av forskriften.

Bestill time til tuberkulosekontroll ved å fylle ut dette elektroniske skjemaet. 
Du kan også kontakte Smittevernkontoret på telefon 55 56 58 80.

Oppmøte til time:  
Smittevernkontoret på  Helsehuset, Solheimsgaten 9, 4. etasje. 

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis for dem som har plikt til å gjennomgå slik undersøkelse.  For andre koster det 250 kr inklusiv attest.

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis for dem som har plikt til å gjennomgå slik undersøkelse. Tuberkuloseattest før utenlandsopphold der landet krever IGRA-resultat (blodprøve) koster det 250 kroner inklusiv attest. 
Dersom landet krever lungerøntgen, må du kontakte din fastlege for hjelp.

Du vil først få snakke med en helsesykepleier. Etterpå blir du henvist til lungerøntgen og/eller en blodprøve.

Tuberkuloseundersøkelse- informasjon på flere språk

Persons required to take the tuberculosis test:

According to the Regulations on Tuberculosis Control, section 3-1, the following persons are required to take a physical test for tuberculosis:

  • Persons from countries with high occurence of tuberculosis who intend to stay more than 3 months in Norway.
  • Refugees and asylum seekers.
  • Migrants are required to get screened as soon as possible, preferably within 4 weeks of arrival.
  • Persons who have been living for at least 3 months in countries with high occurence of  tuberculosis during the last 3 years, and who intend to work with children, in care homes, or with people who are sick. This includes students, trainees and au pairs.
  • Other persons who have been exposed to infectious tuberculosis. Accordingly you may be required to take the test if exposure is suspected, even if you do not belong to the groups listed above.
  • Certain other individuals may be recommended to take the test although not listed in the regulation.

Appointment and attendance:

Please fill in this electronic form to make an appointment for tuberculosis examination, or contact us by phone on: 55 56 58 80

Please attend for your appointment at: Infection Control Office, Helsehuset, Solheimsgaten 9, 4th floor. 

The tuberculosis examination is free of charge for those who are required to take it. For others the price is NOK 250 including certificate.

About the tuberculosis examination:

A public health nurse will talk to you about your situation. 
You will be assessed and referred for a chest X-ray and/or blood test.

Tuberculosis screening - Information in different languages

Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha.

Se Tuberkuloseforskriften kapittel 3 - Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging mv.

Smittevernloven § 7-1 Kommunens oppgaver og § 7-3 Det regionale helseforetakets ansvar

Lover

Forskrift