Gå tilbake til:
Du er her:

Har du små barn og en særlig krevende hverdag grunnet akutt sykdom eller andre spesielle omstendigheter, kan du søke om familievikar. Tjenesten gir deg praktisk hjelp i hjemmet, for eksempel til stell av barn, matlaging og renhold.

Hvem kan få familievikar?

Småbarnsfamilier med et stort behov for hjelp som følge av akutt sykdom eller andre spesielt krevende familiesituasjoner. Du kan også få familievikar etter fødsel, for eksempel om du er eneforsørger med tvillinger, eller etter trillingfødsler når du eller partneren din er hjemme med barna, mens den andre er i jobb.

Familievikar gis på dagtid i ukedager, for inntil to måneder. Ut over dette må behovet begrunnes spesielt.

Valg av leverandør
Du kan selv velge hvem som skal levere tjenesten; Bergen kommune eller private aktører som kommunen har avtale med.
Se oversikt over private leverandører her

Slik søker du

Kontaktinformasjon i Bergen kommune for deg som ønsker å søke om helse og omsorgstjenester:

Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet du bor i:

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

  • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
    Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 18 874

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

  • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
    Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen vil ta kontakt med deg for å avtale et hjemmebesøk. Målet er å hente inn nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Etter dette behandler vi søknaden så raskt som mulig. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Er behovet for tjenesten akutt, kan du få den før det er gjort et formelt vedtak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar.

Pris

Du må betale en egenandel. Se prisen i oversikten under her. Hvor mye du skal betale vil også stå i vedtaket som du får fra kommunen.

 

Lover og retningslinjer

Familievikar er en form for praktisk bistand.  Praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste jf helse- og omsorgslovens §3-2b, og vil i noen tilfeller også være en lovfestet rettighet jf pasient- og brukerrettighetslovens §2-1a.

Lover

 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester