Målgruppen for "Sent ute" er personer som oppholder seg på åpne russcener med en utfordrende atferd og lang fartstid innen rus og psykiatri. Tiltaket går inn med forsterket og samordnet innsats, og individuelt tilpassede tjenester i forsøk på å bedre livssituasjonen til kandidatene.

Aktuelle kandidater til tiltaket blir i all hovedsak rekruttert inn fra tjenestestedene i kommunen.

Har du forslag til aktuelle kandidater for prosjekt "Sent ute", kan du ta kontakt med koordinator Anne-Lise Pedersen på telefon 97627082 eller e-post: Anne-Lise.Pedersen@bergen.kommune.no

"Sent ute" er et samarbeidstiltak mellom Bergen kommune, Helse Bergen og Vest politidistrikt. Tiltaket er en del av Handlingsplanen mot åpne russcener.

Tiltaket var tidligere et 3 årig prosjekt med operativ drift siden desember 2018. Fra 2022 gikk prosjektet over som varig tiltak. 

Målgruppen til «Sent ute» er meget begrenset og utgjør en gruppe rusmiddelavhengige med vold- og trusselproblematikk på de åpne russcenene i Bergen. Det benyttes betydelig ressurser på denne gruppen både fra kommunen, spesialisthelsetjenesten og i politiet. Disse personene har en bekymringsfull atferd, og utgjør en stor utfordring for alle tjenester. De er ofte i kontakt med lavterskeltjenestene og politiet. Typisk har denne gruppen lang fartstid i systemet, og tidligere tiltak, tjenester og tilbud både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten har ikke hatt tilsiktet virkning – derav og navnet «Sent ute»; vi er sent ute med å finne riktig og treffende hjelp.

Målet er å identifisere personer i målgruppen, gi disse bedre samordnede tjenester gjennom påkobling av instanser, koordinere eksisterende tiltak og skreddersy innsatsen, for på den måten forsøke å gi disse personene en bedre livssituasjon. Det er viktig å påpeke at deltakelse i «Sent ute» er samtykkebasert. 

 

Det er viktig for tiltaket at det ikke blir skapt nye forløp, men at det fokuseres på hvordan vi best kan forsterke og utvikle eksisterende innsatser og koordinerte tjenester. Strategiene er tilpasset kandidatene med individuell tilnærming i hver enkelt sak. Dette krever smidighet i forvaltningen av tjenestene. Vi tilstreber brukermedvirkning så langt det er mulig. 

Det er en Ressursgruppe tilknyttet tiltaket, denne gruppen består av

  • Bergen kommune (fagrådgivere i etat for sosiale tjenester og etat for psykisk helse og rustjenester, Kommuneoverlegen samt repr. fra ansvarlig Byrådsavdeling).
  • Helse Bergen (Avd. for rusmedisin, Kronstad DPS, Divisjon psykisk helsevern og SIFER – Kompetansesenter for Sikkerhet, fengsels- og rettspsykiatri).
  • Vest Politidistrikt (Kriminalitetsforebyggende avsnitt og Felles enhet for påtale).

Ressursgruppen møtes hver 14. dag, der drøftes sakene og det lages plan for fremdrift. Ressursgruppen vurderer og avgjør også hvilke innmeldte kandidater som tas inn i tiltaket.