Kulturlandskap

Her vil du finne relevante opplysninger for deg som eier en landbrukseiendom.

Hva er en landbrukseiendom?
En landbrukseiendom er en eiendom med arealer som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk. 

Kan inneholde flere eiendommer
Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom, uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer).

Jordbruksareal
En landbrukseiendom består gjerne av jordbruksareal. Med jordbruksareal menes innmarksbeite, overflatedyrket jord eller fulldyrket jord. Les mer om de 3 arealtypene på NIBIO.no.

Driveplikt
Etter jordloven er det driveplikt på all jordbruksareal. Driveplikten gjelder for hele eiertiden. Ny eier må innen ett år ta stilling til om han eller hun vil drive eiendommen selv eller leie bort jordbruksarealet.

Les mer om driveplikten på landbruksdiretoratet.no eller via Bergen kommune sin nettside. Du kan også ta kontakt med Seksjon for næring og landbruk dersom du har spørsmål.

Husk å sende inn en kopi av jordleieavtalen til Seksjon for næring og landbruk dersom du skal oppfylle driveplikten ved bortleie.

Gårdskartet - oversikt over din eiendom
Søk opp din eiendom (gårds- og bruksnummer) i gårdskartet på nett for å se hvilke landbruksressurser som finnes på din landbrukseiendom.

Bondeboka er et digitalt oppslagsverk med informasjon om alt av regelverk, lovverk og ordninger som du bør kjenne til.

Bondeboka gir deg en oversikt over viktige spørsmål knyttet til å eie og drive en gård. 

Bondeboka er systematisert ut i fra sentrale temaer i bondehverdagen, og på en slik måte at du raskt finner frem til det du ønsker å vite mer om. 

Link: Bondeboka

Landbruksdirektoratet.no har også en god oversikt over statlige ordninger og nasjonalt regelverk relatert til skogbruk og landbruk.

Det finnes en rekke tilskuddsordninger innenfor landbruket, mange av dem blir forvaltet av kommunen.

Les her for å se en oversikt over tilskuddsordninger som forvaltes av Bergen kommune.

Kontakt gjerne rådgivere i Seksjon for næring og landbruk før du søker eller dersom du har spørsmål til ordningene.

 

Både kommunen og Innovasjon Norge er gode aktører å kontakte dersom du ønsker å starte opp eller videreutvikle næringsvirksomhet på din landbrukseiendom. 

Lår fra kje
Lår fra kje
Bilde: Knut C. Milde

En rådgiver på næringsutvikling i kommunen kan bidra som en sparringspartner knyttet til tanker om hvilke mulighetene som finnes på din landbrukseiendom. Rådgiverne har kjennskap til relevant regelverk, tilskuddsordninger og kan vise deg videre til fagmiljøer eller fagpersoner.

Innovasjon Norge kan bidra med råd om finansiering og informasjon om tilskuddsordninger.

Som matprodusent må du være sikker på at maten du produserer eller selger er

 trygg. Du må også passe på at kravene i regelverket er oppfylte. Mattilsynet har informasjon om krav i regelverket til lokalmatproduksjon.

Les også om tips og veiledning for deg som vil starte din egen bedrift i Bergen kommune: Bergen kommune - Starte din egen bedrift

Tilskuddsordning:
Innovasjon Norge kan gi tilskudd til nyetablering eller til ny småskalaproduksjon som tilleggsproduksjon til annen næring som allerede eksisterer på gårdsbruket ditt. 

Les mer om kriteriene for å søke i retningslinjene under:
 

Ta gjerne kontakt med kommunen via landbruk@bergen.kommune.no dersom du tenker på å starte opp med småskala produksjon av grønt på gården din.

Etablererhjelp og kompetansenettverk:
Markedshage.no er en nettside som blant annet gir oversikt over eksisterende markedshager i Bergen. 

Formålet med nettsiden er å tilby nettverk og kunnskap til bønder og gartnere over hele landet. 

Denne nettsiden inneholder etablererhjelp og veiledning for personer som ønsker å starte opp med småskala grønnsaksproduksjon.

Bergen er medlem av UNESCOs nettverk av kreative byer innenfor gastronomi. Bergen kommune jobber med å utvikle byen som en attraktiv matby. 

Kommunen ønsker tett dialog med alle mataktører og personer med ideer til relevante prosjekt, og tar gjerne imot innspill, tips og spørsmål. Inviter oss også gjerne på aktuelle møteplasser. Arbeidsgruppen til UNESCO kan bidra med sparring og tips om hvor og til hva slags type prosjekt det er mulig å søke tilskudd til. 

Kontakt sekretariatet til UNESCO gruppen via epost:

Creative_City_Bergen@bergen.kommune.no 

Les mer om Bergen som UNESCO kreativ matby på kommunen sine nettside og på Bergenmatby.com.

Har du tatt over eller startet en landbruksproduksjon i Bergen kommune og trenger et produsentnummer? Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et slikt nummer.

Bergen kommune har laget en nettside som gir deg veiledning til hvordan du går frem for å få et produsentnummer av kommunen: 

Bergen kommune - Opprette produsentnummer

Bygge i et LNF-område:
De fleste landbrukseiendommer ligger innenfor et område som er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel.

I LNF-områder gjelder det andre regler enn på areal som er satt av til bebyggelse og anlegg. 

Les mer om bygging i LNF-områder her: 
Bergen kommune - Bygge i et LNF-område?

Planere landbrukseiendom i drift:
Ønsker du å flytte masser innenfor et gitt område, eller bruke tilkjørte masser til å fylle ut terrenget på en landbrukseiendom? Husk at dette er tiltak som er søknadspliktige. Les mer om terrengplanering her: Bergen kommune - Bakkeplanering på landbrukseigedom i drift 

Veiledning:
Spør kommunen om hva reglene sier om ditt tiltak før du går i gang. Plan- og bygningsetaten kan gi veiledning.

Bygge skogsvei/landbruksvei:
Bergen kommune - Bygging av skogsvei/landbruksvei

Spørsmål kan stilles til Seksjon for næring og landbruk.

Drenere/grøfte jordbruksareal:
Bergen kommune - Tilskudd til drenering av jordbruksarealer

Spørsmål kan stilles til Seksjon for næring og landbruk.

Ta kontakt med Seksjon for næring og landbruk dersom du har spørsmål knyttet til din landbrukseiendom.